News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2016-11-18 08:28:08

Alzinova AB: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (Nyheten försenat upplagd på AT:s hemsida kl. 11:09 pga datafel)

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Alzinova AB:s (”Alzinova”) listningsemission 2015 pågår fram till och med den 25 november 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 23 november 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 12,20 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 25 november 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 51.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 23 november 2016. Notera även att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23 november 2016, alternativt nyttjas senast den 25 november 2016, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016.

Om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB