News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2017-08-18 08:46:31

Alzinova AB: Alzinova slutför framgångsrikt projekt inför det finala prekliniska programmet

Alzinova har slutfört en framgångsrik farmakologisk studie av ALZ-101-vaccinet i en djurmodell. Studien utvärderade olika doseringsintervall och typen av immunrespons som genererades. Liksom i tidigare studier kunde inte någon toxisk effekt av vaccinet påvisas i försöksdjuren, samtidigt som effekten av behandlingen var övertygande. Bolaget kan nu påbörja arbetet med GLP-toxikologistudien. Därmed ligger planen fast för att påbörja den kliniska fas-1 studien under 2018.

Den GLP-toxikologistudie som nu kan inledas utgör en väsentlig och tung del av det prekliniska paketet och en viktig del för de regulatoriska myndigheternas säkerhetsbedömning inför de första kliniska försöken på människa.

Bolagets VD Per Wester kommenterar: "Studien är ett led i Alzinovas prekliniska utvecklingsarbete. Det var den sista pusselbiten avseende hur vaccinet skall administreras, och vi har nu slutligen kunnat fastställa doser av antigen och adjuvans samt doseringsintervall för den fas 1-studie som planeras kunna påbörjas under 2018. På basis av denna information har vi nu även kunnat fastställa hur den viktiga GLP-toxikologistudien skall utformas för att ge stöd åt den kliniska studien. Denna sista farmakologiska studie kommer att påbörjas under hösten."

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester - VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB