Press release from Companies

Published: 2022-05-24 17:36:16

Miris Holding AB: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 24 maj 2022 i Uppsala.
 

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
 

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 360 000 kronor för styrelsens ordförande och 180 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär oförändrade arvoden.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
 

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja en styrelse bestående av Ingemar Kihlström, Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören Densjö. Ingemar Kihlström omvaldes även till styrelsens ordförande.

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Lars Kylberg kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2023.
 

F. Emission av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade att ge ut högst 750 000 teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Miris Holding AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna kommer att användas inom ramen för ett incitamentsprogram riktat till anställda och andra nyckelpersoner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 3,72 kronor.  Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 24 november 2025. Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram ska ske till teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. I samband med överlåtelse ska så kallat hembudsavtal träffas med förvärvaren.

G. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning.
 

H. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription