Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-14 16:19:06

Sensor Alarm Norden AB: Kommuniké från årsstämma 2024 i Sensor Alarm Norden AB

Fredag den 14 juni 2023, hölls årsstämma i Sensor Alarm Norden AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen.

Årsstämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman fastställde årligt styrelsearvode om 60 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 30 000 kr vardera, samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Följande sex styrelseledamöter omvaldes: Peter Jakobsson, Anders Falk, Henrik Tegelström, Jerry Lindblom, Robert Risberg Strindholm och Martin Norsebäck. Peter Jakobsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman valde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Tobias Stråhle.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Jonas Liedberg, VD
Telefon: +46 (0) 72-215 80 99
E-post: jonas.liedberg@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB