Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-11 13:10:07

MenuCard AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ)

Den 8 februari 2019 hölls en extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad emission av konvertibler till Pitzner Gruppen Holding

Stämman beslutade att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 3 900 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 3 900 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:

1.      Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pitzner Gruppen Holding, reg. nr 21551473. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget stärker relationen med en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att emissionen av konvertiblerna bidrar till att skapa värde för bolaget och bolagets samtliga aktieägare.

2.      Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,125 SEK. Konverteringskursen ska vara 1 DKK per B-aktie. Detta innebär att en ny B-aktie i bolaget erhålls för varje fullt belopp av konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som ska konverteras.

3.      Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sju procent. Ränta ska utgå från och med utbetalningsdagen för konvertibellånet. Räntan adderas varje 31 december och förfaller till betalning första gången 18 månader efter dagen för konvertibellånets utbetalning och sedan igen i samband med konvertibellånets förfallodag eller i samband med konvertering.

4.      Teckningskursen för en konvertibel ska vara 1 DKK. Grunden för teckningskursen är minst aktiens marknadsvärde.

5.      Konvertiblerna ska tecknas genom kontantbetalning till av bolaget anvisat konto så fort som möjligt och senast den 15 februari 2019. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6.      Rätten till konvertering av fordran till aktier av serie B i bolaget, föreligger under perioden från och med tidpunkten för utbetalningen av konvertibellånet till och med dagen som infaller 24 månader efter sådan tidpunkt. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all rätt att konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av innehavaren. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 487 500 SEK.

7.      Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

8.      Konvertiblerna omfattas av sedvanliga villkor, innefattande bland annat omräkningsvillkor som ska tillämpas vid vissa bolagsåtgärder.

Beslut om riktad emission av konvertibler till Ove K. Invest A/S

Stämman beslutade att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 500 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 500 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:

1.      Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget stärker relationen med en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att emissionen av konvertiblerna bidrar till att skapa värde för bolaget och bolagets samtliga aktieägare.

2.      Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,125 SEK. Konverteringskursen ska vara 1 DKK per B-aktie. Detta innebär att en ny B-aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som ska konverteras.

3.      Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sju procent. Ränta ska utgå från och med utbetalningsdagen för konvertibellånet. Räntan adderas varje 31 december och förfaller till betalning första gången 18 månader efter dagen för konvertibellånets utbetalning och sedan igen i samband med konvertibellånets förfallodag eller i samband med konvertering.

4.      Teckningskursen för en konvertibel ska vara 1 DKK. Grunden för teckningskursen är minst aktiens marknadsvärde

5.      Konvertiblerna får betalas genom kvittning av Ove K. Invest A/S:s fordran mot bolaget uppgående till 500 000 DKK. Betalning ska ske till av bolaget anvisat konto, i det fall betalningen sker kontant, senast den 15 februari 2019. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6.      Rätten till konvertering av fordran till aktier av serie B i bolaget, föreligger under perioden från och med tidpunkten för utbetalningen av konvertibellånet till och med den 22 juni 2020. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all rätt att konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av innehavaren. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 62 500 SEK.

7.      Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

8.      Konvertiblerna omfattas av sedvanliga villkor, innefattande bland annat omräkningsvillkor som ska tillämpas vid vissa bolagsåtgärder.

Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av firmanamn

Stämman beslutade att bolagets bolagsordning ändras vad gäller § 1 i syfte att ändra bolagets firma.

Gammal lydelse:

”Bolagets firma är Menucard AB. Bolaget är publikt (publ).”

Nu beslutad lydelse:

”Bolagets firma är MenuPay AB. Bolaget är publikt (publ).”

Malmö i februari 2019

MenuCard AB (publ)

STYRELSEN


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/


Menucard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. Menucard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Menucard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till Menucards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. Menucard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen ugentligt. Menucard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. Menucard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av Menucard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom Menucard Matas partnerappen. Menucard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB