Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-31 08:23:54

EQL Pharma AB: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 27 augusti 2020

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund den 27 augusti 2020, fattades följande beslut:

Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende bolagets resultat

Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 2019-04-01 – 2020-03-31. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Omval av styrelse samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Rajiv I Modi, Maria Bech och Anders Månsson samt nyval av Linda Neckmar. Ingemar Kihlström har avböjt omval. Det beslöts att välja Anders Månsson till styrelseordförande. Crowe Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett arvode skall utgå till styrelsen med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utnämning av valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter

Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslaget som presenterades i kallelsen.

Avslutningsvis tackade årsstämman Ingemar Kihlström för hans fantastiska insats under fem år som ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 18 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration