Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-04-06 17:32:15

Empire AB: Komplettering till uttalande vid ordinarie bolagsstämman den 2 april 2009

Vid den ordinarie bolagsstämman den 2 april informerade styrelsens ordförande om läget i Empirekoncernen. På bolagsstämman fattades följande beslut: " Resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2008 fastställdes. " Ingen utdelning lämnas, utan till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. " Tina Nordström avgick ur styrelsen p.g.a. tidsbrist, vilket bolaget beklagar. Hennes plats i styrelsen ersätts inte, utan antalet styrelseledamöter minskar med en person och uppgår under tiden fram till nästa årsstämma till 7 stycken. " Övriga styrelseledamöter omvaldes med oförändrade arvoden. Till styrelseledamöter utsågs således Ian Wachtmeister, Johan Kalling, Hans Langenskiöld, Hans Risberg, Marianne Östlund, Ulf Christensen och Åsa Mitsell. " Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. " Styrelsen bemyndigades att fram till nästa årsstämma fatta beslut om riktad eller annan nyemission med upp till 2 miljoner B-aktier.

Empire 2009-04-06 För ytterligare info, vänligen kontakta: Johan Kalling/ VD - The Empire AB 08-586 30 500 johan.kalling@empire.se Dick Holmgren/ CFO - The Empire AB 08-586 30 461 dick.holmgren@empire.se Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Vi finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Spanien

Läs mer om Empire AB