Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-07 08:27:20

Bestin Prepackaged Service Software AB: Kommuniké årsstämma

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) höll den 6 maj 2009 kl. 18:30 ordinarie årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut:

- Att resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2008 fastställdes. - Att resultatet för 2008 skulle balanseras i ny räkning enligt förslag i årsredovisning samt att ingen utdelning skulle ske. - Att stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2008. - Att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter, att Anders Ottosson, Mats Svensson, Stefan Blom, Dag Westberg omväljs till ordinarie ledamöter samt att Rickard Mosell väljs som ny och femte ordinarie ledamot och att Dag Westberg väljs till styrelseordförande. - Att ingen ersättning ska utgå till styrelseordförande och övriga ledamöter, men att ersättning för havda kostnader för styrelsearbetet utgår. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. - Att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner berättigande till konvertering till respektive teckning av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier av serie B som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 750 000 stycken. Utspädningen vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår till högst 31,25 % av kapitalet och 16,10 % av rösterna. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital och att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet. För ytterligare information kontakta: Dag Westberg, Styrelseordförande Telefon: +46 703-36 45 02 E-post: dagwestberg@yahoo.se Anders Ottosson, VD Telefon: +46 40-208 851 E-post: anders.ottosson@bestin.se Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Traversvägen 3 245 34 Staffanstorp Hemsida: www.bestin.se Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivare verksamhetsstödjande affärsprocesser inom inköps-, arbetsplats- och kundservice. Mjukvaran strukturerar och förenklar hanteringen av produkter, resurser och tjänster som ska stödja en kärnverksamhet genom att systematisera indirekta sälj- och inköpsprocesser, såväl mot interna funktioner som med kunder och leverantörer. Kunden abonnerar på mjukvaran som en tjänst över Internet, bestående av en central serverlösning som hanterar data och processer samt olika användarklienter för persondatorn, webben och/eller mobiltelefonen.

Läs mer om Bestin Prepackaged Service Software AB