Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-02-22 13:38:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om New Equity Venture International AB: New Equity Venture vänder till förlust i fjärde kvartalet

Investeringsbolaget New Equity Venture vänder till förlust i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseintäkterna steg till 13,0 miljoner kronor (6,1), en ökning med 113 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -15,1 miljoner kronor (-5,4).

Resultatet före skatt var -25,0 miljoner kronor (19,5). Här ingår resultat från finansiella investeringar med -9,9 miljoner kronor (25,0).

Resultatet efter skatt blev -19,0 miljoner kronor (21,0). Resultat per aktie hamnade på -6,45 kronor (7,22).

Kassa och bank var på 20,9 miljoner kronor (22,1) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -13,5 miljoner kronor (-11,8) för helåret 2017.

Bolaget framhåller att balansräkningen är viktigare än resultaträkningen för ett investmentbolag.

"Ett bättre mått, enligt vårt sätt att se det, på hur bolaget mår nås genom att jämföra balansräkningens utveckling som till följd av ett bra år har blivit betydligt starkare mot föregående år", kommenterar vd Robin Vestersten i bokslutskommunikén.

"Jag ser bra fortsatt potential i vår befintliga affärsidé att investera och lansera i egna affärsidéer inom mikrosegmentet. Vi kommer under de närmaste åren se över våra möjligheter att utveckla/bredda vår verksamhet men vi ska inte lämna vårt segment. Bolaget har som målsättning att göra fyra till åtta nya investeringar under de kommande tolv månaderna. Vi kommer även fortsättningsvis investera via dotterbolag och finansiera investeringar med såväl nyemitterade aktier i dotterbolagen som med likvida medel. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta driva New Equity Venture mot nya höjder under 2018. Avslutningsvis vill jag återigen framföra att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare", kommenterar Robin Vestersten.New Equity Venture, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 13,0 6,1 113,1%
Rörelseresultat -15,1 -5,4
Resultat före skatt -25,0 19,5
Nettoresultat -19,0 21,0
Resultat per aktie, kr -6,45 7,22

Läs mer om New Equity Venture International AB