Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-02 09:19:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybased kallar till extra stämma för att godkänna förändringar i koncernstrukturen

Aktieägarna i teknikbolaget Raybased kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 30 oktober i Västra Frölunda.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 13,4 och högst 53,6 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission, vilket meddelades i ett pressmeddelande den 23 augusti.

Raybased har slutit ett avtal med Sustainable Energy Nordic om tjänster inom marknadsföring och försäljning. Detta bolag, som leds av Jonas Almquist, har därvid uttryckt en önskan om att bli delägare i Raybased. Styrelsens uppfattning är att detta är till gagn för nuvarande aktieägare och har därför beslutat om en riktad nyemission av högst 204 000 aktier till Sustainable Energy Nordic, vilket innebär en utspädning på 1,5 procent för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 2,45 kronor per aktie, vilket är samma kurs som vid företrädesemissionen i maj 2018.

Styrelsen föreslår ett incitamentsprogram i form av optionsprogram riktat till nyckelpersoner på högst 300 000 teckningsoptioner som även omfattar Jonas Almquist. Teckningskursen är 20 öre per option och kan utnyttjas för att teckna aktier i september 2020. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 5 kronor per aktie.

Vidare föreslås bildande av dotterbolag och förslag till överföring av verksamhet och immateriella tillgångar från Raybased till dotterbolaget, vilket meddelades i ett pressmeddelande den 9 september. Techstars föreslås genomföra en investering motsvarande 6 procent delägande i Raybased. Detta kommer att kräva en ny koncernstruktur eftersom Techstars inte investerar i noterade bolag.

Syftet med förändringen är att möjliggöra ytterligare riktade emissioner på den nordamerikanska marknaden i dotterbolaget, vilket kan ge utspädning för nuvarande ägare genom att moderbolagets ägande i dotterbolaget minskar, men också ett ökat värde på bolaget.

Raybaseds styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om bildandet av det nya dotterbolaget samt överföring av verksamhet och immateriella tillgångar till dotterbolaget med föreslaget namn Raybased Technology, som skall fokusera på vidareutveckling och försäljning av Raybaseds teknologiplattform. I bolagsordningen föreslås även bolagets firmanamn ändras från Raybased till Raybased Holding.

Styrelsens bedömning är att den nya koncernstrukturen kommer att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och kapitalanskaffning. Således kan kapitalkrävande satsningar i såväl Nordamerika, som i Sverige med närområden enklare möjliggöras.

Läs mer om Raybased AB