Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2016-12-12 12:10:51

SealWacs AB: SealWacs Sensor lanseras stegvis till marknaden.

SealWacs styrelse har fattat beslut om en stegvis lansering av SealWacs Sensor, för realtidsövervakning av bottensvets vid tillverkning av plastpåsar på rulle.  Försäljningsaktiviteter kommer till en början att riktas mot ett fåtal tillverkare. Den nya tekniken/produkten representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera produktionsutfallet, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta en liten grupp användare få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn hoppas bolaget få in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.  

SealWacs bildades 2013 av en grupp industrialister, med mångårig erfarenhet från utveckling av startup-företag samt högteknologisk och internationell produkt-, affärs- och marknadsutveckling. Sedan bolagets startades har verksamheten inriktats mot utveckling av en produkt, SealWacs Sensor, för beröringsfri realtidsövervakning av svetskvalitet vid tillverkning av plastpåsar på rulle. Övervakningen integreras i tillverkningsprocessen och ger en varningssignal så fort svetsen inte uppfyller kraven för hållfasthet och som en följd av detta minskar kassationerna. Målsättningen är att SealWacs Sensor ska bli standard på alla nya svetsanläggningar i framtiden och även eftermonteras i befintliga produktionslinor. 

Utvecklingen av sensorn har finansierats genom publika nyemissioner om totalt cirka 7 MSEK. I december 2016 har 5 MSEK av dessa pengar förbrukats och det har lett fram till att bolaget idag har en färdigutvecklad sensor, som provats ut under realistiska produktionsförhållandet ute i industrin. Nu CE-märks produkten. En patentansökan är under framtagning och kommer att lämnas in inom kort. Planeringen av lanseringen är i full gång.

Marknadsintroduktionen av SealWacs Sensor kommer att genomföras stegvis och med stor försiktighet till en början. Lanseringen kommer inledningsvis att riktas mot ett fåtal tillverkare av plastpåsar på rulle. På så vis hoppas bolaget få in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.  Det är alltjämt oklart vilket presentationsformat användarna föredrar. Vill man att sensorn ska larma om att svetsen inte längre fungerar som den ska, eller önskar man automatiskt produktionsstopp? Det finns många varianter på dessa teman.

Lämpliga underleverantörer och tillverkare har anlitats. Bolaget har försäkrat sig om en tillverkningskapacitet som är tillräcklig för de närmaste åren. Försäljningsprocessen har nu inletts och diskussioner förs med tillverkare av plastpåsar. Bolaget kommer vid en försäljning att kunna leverera och installera de första sensorerna under första kvartalet 2017.

SealWacs marknadsföring och säljprocess kommer att bedrivas kostnadseffektivt  eftersom bolaget kommer att rikta sig mot det fåtal internationella aktörer, vilka levererar automatiska svetsstationer till plastpåsindustrin. Ett tiotal internationellt verksamma svetstillverkare levererar till tusentals påstillverkare över hela världen. Hundratals miljarder plastpåsar tillverkas årligen av dessa. Marknaden växer med cirka 6 procent årligen.

Under de första åren kommer bolagets strategi vara, att förmå svetstillverkarna att låta SealWacs Sensor ingå som komponent i samband med installation av nya produktionslinjer. I ett senare skede avser bolaget att nå ut med sensorer även för eftermontering på befintliga svetsmaskiner. 

Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se. Den nya hemsidan har fått en mer modern utformning än den gamla hemsidan.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB