Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-06-16 10:14:17

Emotra AB: Emotra meddelar att första kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) meddelade den 15 maj 2017 om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planer för den nära framtiden var fem utbildningstillfällen varav två innan sommaren. Bolaget kan nu rapportera att den första utbildningen av nya centra har genomförts i Rumänien. Ett 30-tal deltagare från ledande psykiatriska specialistkliniker kom för att informera sig om EDOR® och lära sig hur man använder metoden för att testa deprimerade patienter. Intresset bland kursdeltagarna var högt och diskussioner pågår med ett antal kliniker som efter utbildningstillfället meddelat intresse för att införskaffa utrustningen.

EDOR® kommer att introduceras till psykiatriska specialistkliniker i Europa som en objektiv mätmetod, som syftar till att komplettera den traditionella subjektiva evalueringen av självmordsrisk i kliniska rutinsituationer. Genom att test med EDOR® identifierar hyporeaktiva patienter och genom att hyporeaktivitet är en markör för självmordsbeteende ger metoden stöd i den rutinmässiga bedömningen. I nuläget planeras för 12 utbildningstillfällen under 2017. Den första kursen har genomförts och ytterligare en kommer att hållas innan sommaren. Emotra kommer att informera om och bjuda in till de nationella kurserna ihop med forskare som redan har skaffat sig ordentlig erfarenhet av metoden. Emotra kommer däremot ensamt att ansvara för allt administrativt arbete i samband med den framtida kursverksamheten. Det kommer att bli en av de viktiga uppgifterna för den marknadsorganisation som bolaget avser att bygga upp. Fortsatta studier och en succesivt växande dokumentation från inrapportering till ett patientuppföljningssystem, kommer på sikt ytterligare öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende.

VD Claes Holmberg kommenterar

”Vi har nu hållit vårt första planerade utbildningstillfälle och vi ser att det finns ett klart intresse bland de psykiatriska klinikerna, både att delta på våra utbildningar av att komma igång med EDOR®. Vi vill helst inte ta emot fler än 20 deltagare på kurserna men den här gången fick vi göra ett undantag, eftersom det var så många som ville delta,” berättar Emotras VD, Claes Holmberg. ”I början av juli genomför vi nästa kurs och den kommer att hållas för franska kliniker, i Paris. Ytterligare tre kurser är planerade och vi siktar på att hinna med totalt 12 kurser under 2017. Med god planering ska sedan antalet kurser öka avsevärt under 2018. Min erfarenhet från andra marknadsintroduktioner som jag har varit delaktig i inom det medicintekniska området visar att intresset för en ny teknologi ökar i takt med att fler kliniska centra får möjligheten att själva erfara fördelarna med tekniken. Emotra gynnas i det här avseendet av de redan goda relationerna med ett stort antal framträdande psykiatriska specialister i ett tiotal länder i Europa”, avslutar Claes Holmberg. 

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer om Emotra AB