Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-08-13 14:06:15

EQL Pharma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i EQL Pharma AB (publ)

EQL Pharma AB (publ), org.nr 556713-3425, (”EQL Pharma” eller ”bolaget”) har hållit extra bolagsstämma i Lund idag onsdagen den 13 augusti 2014, där följande beslut fattades: Godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission (punkt 6 i kallelse till extra bolagsstämma) Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om företrädesrättsemission, från tisdagen den 22 juli 2014, enligt nedan. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (övertilldelningsoption) (punkt 7 i kallelse till extra bolagsstämma) Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission (övertilldelningsoption), från tisdagen den 22 juli 2014, enligt nedan. Punkt 6: Styrelsens beslut om företrädesrättsemission Styrelsen beslutar om företrädesrättsemission av högst 2.247.766 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 101.149,47 kronor, jämte nyemission av högst 1.123.883 teckningsoptioner TO 2, innebärande en aktiekapitalökning vid fullt utnyttjande om högst 50.574,735 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: Rätt till teckning, tilldelning m m Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 2 ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för tolv (12) befintliga aktier teckna en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 2. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesrättsemissionen. För Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska fördelningen ske enligt följande: a) i första hand till den som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade Uniträtter; och b) i andra hand den som inte tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade Units som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och c) i tredje hand den som inte tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade Units som tecknats under eventuellt förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och d) i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de Units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp. Teckningskurs, anmälan och betalning För varje tecknad Unit skall erläggas en teckningskurs om 7,00 kronor, varav teckningskurs per aktie uppgår till 3,50 kronor och varje teckningsoption TO 2 emitteras vederlagsfritt. Avstämningsdag, dvs. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 21 augusti 2014. Teckning av Units kan ske under perioden den 26 augusti till den 11 september 2014. Units som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Units som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan företrädesrätt ska ske kontant senast fem bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och flytta fram tidpunkten för betalning. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bemyndigande Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket. Handlingar Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande över styrelsens redogörelse, fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 2 samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 hålls tillgängliga på bolagets adress. Punkt 7: Styrelsens beslut om riktad nyemission Styrelsen beslutar om nyemission av högst 600.000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 27.000 kronor, jämte nyemission av högst 300.000 teckningsoptioner TO 2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 13.500 kronor. Antalet aktier som tilldelas ska begränsas så att totala emissionsbeloppet från företrädesrättsemissionen samt riktade emissionen uppgår till högst motsvarande 1.078.587,70 Euro, baserat på Euro-kursen i SEK på dagen för beslutet. Antalet teckningsoptioner TO 2 som tilldelas ska begränsas så att totala lösenbeloppet från lösen av teckningsoptioner TO 2 från företrädesrättsemissionen samt riktade emissionen uppgår till högst motsvarande 911.161,73 Euro, baserat på Euro-kursen i SEK på dagen för beslutet. Följande villkor ska gälla för nyemissionen: Rätt till teckning m m Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 2 ska tillkomma allmänheten. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få fler aktieägare i bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i bolagets aktie. De teckningsberättigade har rätt att teckna Units, där en (1) Unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 2. Tilldelning Units ska tilldelas så att a) i första hand varje teckningsberättigad tilldelas 1.000 Units eller det lägre antal Units som tecknats, och, i den mån detta inte kan ske, att så många teckningsberättigade som möjligt tilldelas 1.000 Units eller det lägre antal Units som tecknats, varvid tilldelning ska ske a. i första hand till teckningsberättigade som tecknat Units under ordinarie teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och b. i andra hand till teckningsberättigade som tecknat Units under eventuellt förlängd teckningsperiod, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och b) i andra hand teckningsberättigade tilldelas Units i förhållande till antal tecknade Units, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningskurs, anmälan och betalning Teckningskursen per Unit är 7,00 kronor, varav teckningskurs per aktie uppgår till 3,50 kronor och varje teckningsoption TO 2 emitteras vederlagsfritt. Grunden för teckningskursen är ett bedömt marknadsvärde för aktierna med hänsyn tagen till emissionsrabatt. Teckning av Units ska ske på teckningslista under perioden den 26 augusti 2014 till 11 september 2014. Units som tecknas ska betalas kontant senast fem bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och flytta fram tidpunkten för betalning. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utspädning I bolaget finns vid datum för kallelsen 13 486 600 aktier. Företrädesrättsemissionen kommer att innebära emission av högst 2 247 766 nya aktier, vilket ger ett sammanlagt antal av högst 15 734 366 aktier. Om den riktade nyemissionen (övertilldelningsoptionen) blir tecknad i sin helhet kommer högst 600 000 aktier att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om 3,7 procent. Företrädesrättsemissionen innebär därtill emission av högst 1 123 883 teckningsoptioner TO 2, vilket vid full lösen innebär att totala antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till högst 16 858 249 aktier. Om den riktade emissionen (övertilldelningsoptionen) blir tecknad i sin helhet kommer även 300 000 teckningsoptioner TO 2 att emitteras, vilket, om de utnyttjas i sin helhet, kommer att innebära att motsvarande 300 000 aktier emitteras, vilket motsvarar en total utspädning från den riktade emissionen (övertilldelningsoptionen) om högst cirka 5,1 procent (900 000 aktier dividerat med 17 758 249 aktier). Bemyndigande Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket. Handlingar Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande över styrelsens redogörelse, fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 2 samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 hålls tillgängliga på bolagets adress. Särskilt majoritetskrav Beslutet om att genomföra den riktade nyemission är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som det aktier som är företrädda vid stämman. Villkor för teckningsoption TO 2 i sammandrag • En (1) teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i EQL Pharma. • Teckningskurs ska vara 70 procent av den volymvägda handelskursen på AktieTorget under den period om 10 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första teckningsdag, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor. • Teckningsperioden är: 16 – 30 mars 2015; eller 15 – 30 september 2015. • Handel med teckningsoptioner TO 2: På AktieTorget fram till och med den 25 september 2015 _______________ Lund den 13 augusti 2014 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer om EQL Pharma AB