Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-09-08 09:46:23

EQL Pharma AB: Idag är sista dag för handel med uniträtter i EQL Pharma på AktieTorget

Idag måndagen den 8 september 2014 är sista dagen för handel med uniträtter i EQL Pharma på AktieTorget. För att förhindra förlust av värde på uniträtterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av Units senast torsdagen den 11 september 2014 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller säljas på AktieTorget senast måndagen den 8 september 2014. Viktiga datum för emissionen: • Teckningsperiod: 26 augusti – 11 september (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag). • Handel med uniträtter på AktieTorget: 26 augusti – 8 september 2014. • Handel med betalda tecknade Units (BTU) på AktieTorget: från 26 augusti 2014 till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket. • Första dag för handel med nyemitterade aktier och teckningsoptioner på AktieTorget: omkring 23 oktober 2014. Villkor för emissionen i sammandrag • En (1) aktie i EQL Pharma innehavd på avstämningsdagen 21 augusti 2014 ger en (1) uniträtt. • Tolv (12) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier i EQL Pharma och en (1) teckningsoption TO 2 i EQL Pharma. • Teckningskurs per Unit: 7,00 kronor, varav teckningskurs per aktie är 3,50 kronor. Teckningsoptionerna TO 2 ges ut utan vederlag. Villkor för teckningsoptioner TO 2 i sammandrag • En (1) teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i EQL Pharma under någon av lösenperioderna: o 16 mars – 30 mars 2015; eller o 15 september – 30 september 2015. • Lösenkursen ska vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om 10 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första dag i teckningsperioden. Vid bestämmande av lösenkursen sker avrundning neråt till närmaste tiotal öre. Lösenkursen ska dock vara lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor per aktie. Övertilldelningsoption till allmänheten Utöver emissionen finns en övertilldelningsoption till allmänheten i syfte att få fler aktieägare och en bättre handel i EQL Pharmas aktie. Övertilldelningsoptionen sker på samma villkor som emissionen i övrigt. Vid tilldelning av Units från Övertilldelningsoptionen kommer i första hand 1 000 Units (motsvarande 7 000 kronor) att tilldelas varje tecknare så långt antalet Units räcker (minst 295 tecknare) och i andra hand i förhållande till visat intresse. Ansökan om tilldelning av Units från Övertilldelningsoptionen görs genom att lämna in en anmälningssedel om Teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”), memorandum samt informationsbroschyr kan laddas ner på: • EQL Pharmas hemsida: www.eqlpharma.com • AktieTorgets hemsida: www.aktietorget.se • Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se • EmissionsTorget: www.emtorget.se Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”) kan beställas från EQL Pharma per e-post till: info@eqlpharma.com eller per telefon: 046 - 12 01 70. Lund den 8 september 2014 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Läs mer om EQL Pharma AB