Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2017-07-14 12:56:03

Emotra AB: Emotra meddelar att den andra kursen genomförts

Emotra AB ("Emotra") har tidigare meddelat om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planerar att genomföra totalt 12 kurser i olika europeiska länder under 2017, varav två innan sommaren. Bolaget kan nu rapportera att den andra utbildningen av nya centra har genomförts i Paris. Runt 25 deltagare från ledande franska psykiatriska specialistkliniker deltog i kursen.  Intresset bland kursdeltagarna var högre än förväntat. Diskussioner pågår med ett flertal kliniker som meddelat att de önskar gå vidare och anskaffa utrustning för rutinmässig användning och för genomförandet av ytterligare studier.

De första kurserna har samlat deltagare från psykiatriska kliniker och forskningsinstitutioner hos större sjukhus. I fall de önskar införskaffa utrustning har de ingen möjlighet att lägga order direkt i samband med kurstillfället. Anskaffning av ny utrustning måste beslutas av sjukhusledningen eller funktioner med särskilt ansvar för sådana frågor. Genom de lyckade kurserna har kontakt etablerats med ett flertal kliniker som framfört att de önskar anskaffa EDOR®. Emotra erbjuder klinikerna ett antal olika upplägg för att underlätta besluten för potentiella köpare.

VD Claes Holmberg kommenterar

"Vi har nu genomför två av de planerade kurserna och vi kan konstatera att det finns ett klart intresse bland de psykiatriska klinikerna, både att delta på våra utbildningar av att komma igång med EDOR®", berättar Emotras VD, Claes Holmberg. " Totalt 12 kurser är planerade under 2017. Vi har fått positiva svar från varje land vi frågat och nu finns de konkreta planer för nästan samtliga 10 återstående kurser. Vi bjuder in till de nationella kurserna ihop med forskare som redan har skaffat sig ordentlig erfarenhet av metoden. Med god planering ska antalet kurser öka avsevärt under 2018. Min erfarenhet från tidigare medicintekniska marknadsintroduktioner visar att man till en början enbart når större sjukhuskliniker, som inte har möjlighet att fatta omedelbara beslut om anskaffning av ny utrustning. De måste få avtal om anskaffning av ny typ av utrustning godkända av ansvariga funktioner på sjukhusen. I ett senare skede, när metoden blivit mer accepterad, som ett komplement i det rutinmässiga arbetet med att bedöma självmordsrisken hos deprimerade patienter, kan man nå ut även till mindre privatkliniker. De behöver inte fråga någon annan utan kan själva besluta om inköp direkt i samband med en kurs ", avslutar Claes Holmberg. 

EDOR® kommer att introduceras till psykiatriska specialistkliniker i Europa som en objektiv mätmetod, som syftar till att komplettera den traditionella subjektiva evalueringen av självmordsrisk i kliniska rutinsituationer. Genom att test med EDOR® identifierar hyporeaktiva patienter och genom att hyporeaktivitet är en markör för självmordsbeteende ger metoden stöd i den rutinmässiga bedömningen. Fortsatta studier och en succesivt växande dokumentation från inrapportering till ett patientuppföljningssystem, kommer på sikt ytterligare öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende.

Läs mer om Emotra AB