Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2017-11-17 14:42:05

Star Vault AB: Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport 

Nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Ø  Nettoomsättningen uppgick till 1 618 789 (1 689 661) SEK.

· Ø  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -511 095 (410 846) SEK.
· Ø  Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (0,01) SEK.
· Ø  Soliditeten uppgick till cirka 86 (93) %.

Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Ø  Nettoomsättningen uppgick till 505 403 (465 855) SEK.
· Ø  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -169 984 (64 884) SEK.
· Ø  Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (0,00) SEK.

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2017-09-30.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB (publ).

Tredje kvartalet - Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

· Ø  Antalet månadsabonnemang under tredje kvartalet 2017 är lägre än förra kvartalet 2017.

Väsentlig händelse under årets första nio månader 2017

· Ø  Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Väsentlig händelse efter periodens utgång

· Ø  Star Vault Uppdatering - Kitten'd 2017-11-15

Omsättning och resultat 

Omsättningen under kvartal tre 2017 uppgår till 505 403 kr i jämförelse med 465 855 kr för jämförelseperioden. Kvartalets rörelseresultat uppgår till -169 984 (63 433) kr.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Aktiverade utvecklingsutgifter under kvartalet uppgår till 465 Tkr (298). Aktiverade utvecklingsutgifterna från 2017 skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. Aktiverade utvecklingsutgifter hänförliga till perioden innan 2017 skrivs av under 7 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av nya funktioner samt för utveckling av det nya spelet.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 30 september 2017 uppgick bolagets likvida medel till 3 335 566 (5 346 500) kr. Soliditeten var 86 (93) %. Bolagets egna kapital uppgick till 6 550 529 (7 467 228) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -1 630 984 (4 698 244) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Under Q3 har vi tagit emot ytterligare en praktikant för att förstärka vårt team för utvecklingen av Kittend. Vi är nu i slutfasen för att sammanställa de första nivåerna av Kittend samt en trailer som förklarar vad spelet går ut på. Detta kommer vi använda som underlag för diskussion med publishers samt VR-hårdvaruutvecklare. Vi kommer även använda detta för vår spelarbas för att få feedback samt Quality Assurance (förebyggande av buggar/defekter) på Kittend. Vi tror Kittend ligger rätt i tid för att nå ut till en bred publik och ser fram emot att testa demon Q4.

Vi har gjort ett stort antal förbättringar i Mortal Online där spelarna fortsatt ger god feedback. Med en förbättring av AI:n (artificiell intelligens) och PvE (spelare mot datorstyrda fiender) i spelet kan fler spelare uppskatta Mortal Online. Vi försöker hitta de mest populära spelverktygen att färdigställa för att locka så många spelare till oss som möjligt. Vi ser en positiv trend i Mortal Online både inom polish (finputsning) och ett mer regelbundet spelande. Vi tror fortfarande på att en viss förenkling för nya spelare samt ett antal breda spelverktyg kan locka fler spelare till Mortal Online. Men då detta tar tid att utveckla så tror vi att det är viktigt vi breddar oss med sidoprojekt, så som exempelvis Kittend.

Vi har haft ett antal attacker mot våra spelservers från spelare som blivit avstängda. Vi arbetar med att  förbättra våra system samt säkerheten. Tyvärr har det tagit en del utvecklingstid från våra planerade projekt. Vi har fått kontakt med ett företag som arbetar med denna typ av attacker och att hitta individerna som utför detta för att ställa dom till svars.

Vi ser fram emot att visa upp Kittend för marknaden och tror att vi kan nå en bred publik. Vi sticker ut med ett spel som fungerar utmärkt för VR-hårdvara och tror det kan finnas ett antal intressenter inom VR-området att inleda ett samarbete med.

Vi når nya spännande spelområden i Mortal Online som kan locka nya och gamla spelare till sig och vi ser fram emot att arbeta inom områden som erbjuder nya spelupplevelser.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar. 

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig "spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. 

Affärsmodell 

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.  

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. 

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.  

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot fg år

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2018-02-16: Bokslutskommuniké 2017                

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 17 nov 2017

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2017-07 2016-07 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
-01 -01 - 2017-09 - 2016-09 - 2016-12
- 2017 - 2016 -30 -30 -31
-09 -09
-30 -30

Nettoomsättning 505 403 465 855 1 618 789 1 689 661 2 240 175
Kostnad för såld vara -91 820 -86 813 -227 994 -242 726 -353 187
Bruttoresultat 413 583 379 042 1 390 795 1 446 935 1 886 988

Administrationskostnader -123 631 -90 012 -477 001 -286 491 -496 621

Forsknings- och -459 936 -225 597 -1 424 893 -751 055 -1 313 756
utvecklingskostnader
Rörelseresultat -169 984 63 433 -511 099 409 389 76 611

Resultat från
finansiella poster
Övriga ränteintäkter och 0 1 451 4 1 458 686
liknande resultatposter
Räntekostnader och 0 - 0 -1 -
liknande resultatposter
Resultat efter -169 984 64 884 -511 095 410 846 77 297
finansiella poster

Skatt på periodens - - - - -
resultat
Periodens resultat -169 984 64 884 -511 095 410 846 77 297

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4 014 805 2 498 129 2 755 775
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 25 600 85 900
Summa anläggningstillgångar 4 078 105 2 523 729 2 841 675

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 159 402 118 011 206 439
Kassa och bank 3 335 566 5 346 500 4 966 550
Summa omsättningstillgångar 3 494 968 5 464 511 5 172 989

SUMMA TILLGÅNGAR 7 573 073 7 988 240 8 014 664

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 1 914 982 2 680 975
Pågående ej registrerad nyemission - 5 170 451 -
Fond för utvecklingsutgifter 2 847 668 1 055 727 1 410 401
5 528 643 8 141 160 4 091 376

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 532 981 -1 084 778 2 892 951
Periodens resultat -511 095 410 846 77 297
1 021 886 -673 932 2 970 248

6 550 529 7 467 228 7 061 624

Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 022 544 521 012 953 040

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 573 073 7 988 240 8 014 664

 

Förändring eget kapital i sammandrag

 

Per 2017-09-30 uppgår antalet aktier till 67
024 368
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde
10 samt 65 774 368 B-aktier med röstvärde 1.

   

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
- 2017-09 - 2016-09 - 2016-12
-30 -30 -31

Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -511 095 410 846 76 611
justeringar för poster som inte ingår i 403 638 323 640 471 815
kassaflödet, m.m
Kassaflöde från den löpande -107 457 734 486 548 426
verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet

förändringar i rörelsekapital 116 542 -117 546 226 054

Kassaflöde från den löpande 9 085 616 940 774 480
verksamheten

Investeringsverksamheten -1 640 069 -1 089 147 -1 554 582

Finansieringsverksamheten - 5 170 451 5 098 396

Periodens kassaflöde -1 630 984 4 698 244 4 318 294
Likvida medel vid periodens början 4 966 550 648 256 648 256
Likvida medel vid periodens slut 3 335 566 5 346 500 4 966 550

Tel: 0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Star Vault AB