Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-28 09:58:46

Transferator AB: Bokslutskommuniké - 1 januari - 31 december 2017

· Koncernens omsättning uppgick till 47,0 Mkr under 12-månaders perioden. Det kan jämföras med en omsättning på 43,0 Mkr för motsvarade period föregående år. Tillväxten är driven av dotterbolagen inom ABG-koncernen. · Rörelseresultatet (EBITDA) minskade till 2,1 Mkr, jämfört med 6,1 Mkr föregående år. Nettoresultatet blev -12,7 Mkr varav nedskrivningar tagna i tredje och fjärde kvartalet uppgick till cirka -11,3 Mkr relaterade till fordringar och värdepapper i portföljen. · Såsom en följd av bland annat nedskrivningar i värdepappersportföljen och av fordringar minskade substansvärdet med 13% under året till totalt 46 Mkr; motsvarande 0,88 kr per aktie.  

  • Efter perioden har Bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt om 23,7 Mkr. Emissionen fulltecknades. Antalet utestående aktier i Bolaget ökade med 15 004 260 A-aktier samt 11 016 739 B-aktier. Vidare erhöll tecknarna teckningsoptioner uppgående till totalt 10 002 906 TO 4 A samt 7 344 492 TO 5 B. Dessa kan tecknas under perioden 14 februari 2019 till 28 februari 2019 och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i samma serie till en kurs om 1,20 kr per aktie.
  • Styrelsen har ännu inte beslutat om eventuellt förslag till vinstutdelning, detta kommer att ske i samband med kallelse till årsstämma som i sin tur beräknas avhållas i maj 2018. Kallelse, inklusive eventuellt förslag till vinstutdelning, beräknas ske i april. Fullständig årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgänglig fyra veckor före stämman.
  • Efter perioden har dotterbolaget Transferator Ventures ingått ett emissionsavtal med läkarbemanningsföretaget Hedera Group innefattande att företaget förbundit sig att investera 7 miljoner kronor i en kommande riktad nyemission. Emissionen görs på 12,60 kronor per aktie och motsvarar knappt 10 procent av röster och kapital i Hedera Group.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Vojbacke VD Transferator AB (Publ) Mobil: +46 (0) 708 99 04 63 E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer om Transferator AB