Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-28 15:27:50

Freedesk AB: Bokslutskommuniké 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed bokslutskommuniké för fjärde kvartalet samt helåret 2017.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet 2017-10-01 – 2017-12-31

¨        Rörelsens intäkter uppgick till 1 057 047 (101 871) SEK.

¨        Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 561 041 (-1 502 615) SEK.

¨        Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,19) SEK.

Helåret 2017-01-01 – 2017-12-31

¨        Rörelsens intäkter uppgick till 2 527 967 (1 705 729) SEK.

¨        Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 943 322 (-2 337 864) SEK.

¨        Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,29) SEK.

¨        Soliditeten uppgick till 77 %. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 80 %.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2017-12-31 uppgick totalt antal aktier till 10 425 346 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Freedesk” avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261.

Väsentliga händelser under 2017

¨       Freedesk meddelade utfallet i nyemissionen inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 8,6 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68 procent. Emissionslikviden var avsedd att finansiera en global expansion, inledningsvis i Nordeuropa och USA.

¨       Freedesk noterades på AktieTorget och handeln med Bolagets aktie inleddes den 10 maj 2017.

¨       Freedesk erhöll en order på Freedesk Lite-bord från Dallasia LLC i USA. Borden kommer bland annat att säljas av SP Richards, en stor distributör i USA för kontorsinredning. Ordervärdet uppgick till 37 000 USD, motsvarande cirka 325 000 SEK.

¨       Samarbete inleddes med ”Business Sweden” på utvalda marknader (USA, Japan och Tyskland) för att ytterligare bredda nätverket av återförsäljare och distributörer.

¨       Bolagets målsättning att sälja 20 000 enheter under 2017 uppnåddes ej på grund av försenad produktionsstart av Personal Space och Laptop Stand. Den kommunicerade målsättningen att nå break-even 2019 kvarstår oförändrad.

¨       Förhandlingar inleddes med E-Oct i Japan gällande försäljningssamarbete.

¨       Freedesk lämnade in varumärkesansökan i Japan för att stärka sitt skydd i landet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

¨       Samarbete påbörjades med E.OCT i Japan gällande försäljningssamarbete. E.OCT är en importör och distributör av möbler och interiördesign med såväl butiks- som onlineförsäljning och med flera svenska varumärken i sitt sortiment.

VD har ordet

2017 har varit ett spännande och viktigt år för Freedesk AB. Vi har genomfört en notering på AktieTorget, knutit nya viktiga försäljningspartners till vår verksamhet och vi har startat produktion i Asien, för att ta några exempel.

När jag blickar tillbaka på hur allting startade, hemma i mitt eget garage för inte så många år sedan, så ter sig vårt tempo hittills rätt så hisnande. Resan startade med att jag ägnade många kvälls- och helgtimmar för att få fram en produkt som motsvarade mina egna – och andras – högt ställda krav. Under tiden byggde jag ett nätverk inom entreprenörskap och försäljning, som skulle arbeta med mig för att få ut produkten på marknaden. Vägen till att få fram en lösning som var så pass smidig, estetisk och portabel som vår första Desk Riser ”Original” var en sann berg- och dalbana. Flera gånger gav jag mer eller mindre upp, för att målet verkade för avlägset. Men uppmuntrad av min omgivning, som också påminde om att man måste ha uthållighet för att lyckas så tog jag beslut att bilda bolaget och satsa fullt ut på Freedesk.  

Snart hade vi fått in våra första betydande ordrar, våra första externa investeringar och i maj 2017 stod vi inför noteringen på AktieTorget. Freedesk hade nu förtydligat sin identitet som ett ”livsstilsbolag” med vision att öka produktiviteten och välmåendet hos våra användare utifrån fördelarna med en mer aktiv vardag, såsom att arbeta stående. I denna anda har vi gått från att vara ett enproduktsbolag till att ha ett bredare sortiment, med produkterna ”Personal Space” och vår Laptop Stand samt flera modeller av Desk Risers och tillhörande bärväskor.

Sedan noteringen har vi arbetat hårt för att leva upp till de förväntningar och det förtroende våra investerare gav oss genom att satsa på bolaget. Ledtiderna för att få produktion av nya produkter på plats samt att bygga affärsrelationer har tagit längre tid än vi initialt trodde, men vår uthållighet har burit frukt då vi nu har knutit till oss flera duktiga distributörer i de marknader vi valt att etablera oss på såsom Japan, England och USA. Konsekvensen är att vi inte uppnått de försäljningsmål vi satte upp för 2017 men vi upplever ett så stort gensvar för våra produkter att vi står fast vid att vi kommer ta igen målen de kommande två åren så att det långsiktiga målet för 2019 uppnås som planerat.

Vi har deltagit vid flera viktiga sammanhang och var till exempel särskilt inbjudna till möbelmässan i Milano i april men vi har också i januari 2018 deltagit vid den internationellt viktiga BETT-mässan i London för skolledare med inritning innovation och teknik, och nyligen deltog vi på Stockholm Furniture Fair där vår nya ”Pro-modell” presenterades. Mässorna har gett oss både positiv uppmärksamhet och nya kunder. På BETT-mässan fick vi till exempel en strategiskt viktig beställning från Marshfield Primary School som ingår i en studie för hälsa och välmående för barn.

De nya kontakter vi har fått under 2017 på mässor och genom samarbeten med Business Sweden i bland annat Japan, har ytterligare stärkt oss i vår övertygelse att vi är på rätt väg. Gång efter annan får vi återkopplingen att den funktionella och estetiska inriktning vi har valt för våra produkter är ett vinnande koncept som fungerar väl i en mängd olika miljöer. Exempelvis finns Freedesks Desk Risers nu även på hotellrum och i receptioner. Den uppmärksamhet vi har fått för vår kommande Desk Riser ”Pro” är ytterligare ett tecken på att det finns en stor marknad även för de mer avancerade borden med plats för dubbla skärmar, vilka kompletterar tidigare modeller genom att de är större och enklare att höja och sänka.

Resultatet för 2017 är en följd av de kostnader som krävts för att etablera en del nödvändiga processer i bolaget inom såväl administration som produktion, men även kostnader för fortsatt utveckling av de produkter vi anser vara nödvändiga för ett brett och attraktivt utbud till såväl kontor, skolor och hemmiljö. Samtidigt har intäkterna varit lägre än budgeterat vilket har påverkat likviditeten som beräknas räcka till och med Q2 2018. Styrelsen arbetar för närvarande med en lösning för att säkerställa det långsiktiga likviditetsbehovet och vi räknar också med försäljningsintäkter som kommer bidra positivt till detta. 

Vårt arbete fortsätter således och jag räknar med fortsatta framgångar under 2018. Vi har all anledning att se positivt på framtiden då fler och fler skolor köper våra Desk Risers och skärmlösningen Personal Space, fler kontor runt om i världen börjar använda våra produkter och fler och fler privatpersoner satsar på en stålösning även hemma.

Att ha uthållighet är även fortsättningsvis en viktig förutsättning för att bygga ett framgångsrikt företag. Det är självklart inte bara så för mig som VD utan för hela vår organisation. Rom byggdes inte över en dag, men storslaget blev det, och det är också min målsättning med Freedesk. Vi bygger vår framgång steg för steg med målmedvetet arbete, ser hur det ger resultat och tillsammans med våra affärspartners och nöjda kunder runt om i världen ska vi lyckas.

Tack för att ni är med oss på denna spännande resa!

Stefan Westergård

VD, Freedesk AB

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.


För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta: Stefan Westergård, VD Telefon: 040-44 30 15 E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 
Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB