Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-04 08:30:00

SealWacs AB: SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 maj 2018, kl. 10:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00 73 94 eller genom e-post info@sealwacs.se senast måndagen den 30 april 2018. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisor eller revisorer
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 7b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om
Överkursfond 3 552 699 kr, balanserat resultat 1 342 449 kr samt årets förlust om
-2 311 489 kr, totalt 2 583 659 kr, skall balanseras i ny räkning.
Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 SEK för helt år, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson.

Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Thomas Nilsson. Till revisorssuppleanten förslås omval av Marcus Hellsten.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga samt på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från fredagen den 13 april 2018.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2018

SEALWACS AB

Styrelsen 


Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      
SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år. SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB