Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-11 11:15:34

SealWacs AB: Tillägg till dagordningen för SealWacs årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallades den 4 april till årsstämma fredagen den 4 maj 2018, kl. 10:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg. Bolaget önskar dock genomföra en mindre förändring av §13. i bolagsordningen. Orsaken är en regelförändring, som styrelsen missat att ta hänsyn till.

Förslag till ny dagordning 

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om följande

                   a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen                                                                                                    b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen                                                                c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

      8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

      9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

      10.Val av styrelse och revisor eller revisorer

      11. Ändring av §13. Avstämningsförbehåll, i bolagsordningen

      12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut beträffande ändring av §13. Avstämningsförbehåll

Den nuvarande lydelsen: 

§ 13. Avstämningsförbehåll  

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår att ändra den nuvarande lydelsen till följande formulering:

 § 13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Ändring av bolagsordning ska informeras om minst 4 veckor innan stämman, vilket i det här fallet skulle inneburit senast den 6 april. Styrelsen föreslår dock att årsstämman tar upp frågan och fattar beslut, så att inte den felaktiga formuleringen lever kvar i onödan. Ändringen påverkar inte våra aktieägares rättigheter på något sätt men innebär att bolagsordningen anpassas till det ändrade regelverket.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga samt på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från fredagen den 13 april 2018.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2018

SEALWACS AB

Styrelsen 


Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      
SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år. SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer om SealWacs AB