Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-04-27 08:00:00

Everysport Media Group AB: Delårsrapport januari - mars 2018 Everysport Media Group

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e april 2018

Fortsatt förbättrat EBITDA-resultat under första kvartalet

FINANSIELLT REULTAT

Första kvartalet 2018

• Nettoomsättning: 20,0 mkr (22,1 mkr)
• Rörelseresultat (EBITDA) 1,4 mkr (0,5 mkr)
• Resultat efter skatt: -2,2 mkr (-3,4 mkr)
• Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,03 kr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4,4 mkr (0,6 mkr)

Helårssiffrorna för 2017 är justerade i enlighet med årsredovisningen.

VD, Hannes Andersson, har ordet:

Jag är nöjd med att kunna presentera en rapport för det första kvartalet 2018 med ett fortsatt positivt EBITDA-resultat som under kvartalet uppgår till 1,4 mkr (0,5 mkr). Det är det tredje kvartalet i rad med ett underliggande positivt EBITDA-resultat uppnåtts och vi ser att den höga aktivitetsnivån från slutet av 2017 har fortsatt in i det första kvartalet för 2018. De viktiga initiativ som sjösattes under 2017 börjar nu ge effekt och vi ser till exempel att våra kostnadsnivåer har reducerats, vi har flyttat resurser till produkter med högre marginal och rensat bort icke lönsamma projekt. En effekt av detta är att vi ser en något lägre omsättning under det första kvartalet än under motsvarande period 2017, men omsättningen är högre för produkter med bättre marginal – således en medveten strategi.

Det första kvartalet är normalt ett svagare kvartal för gruppen. Omsättningen är historiskt lägre än under övriga kvartal i affärsområde Media, som påverkas av ett sämre sportutbud och lägre efterfrågan från annonsörer direkt efter årsskiftet. Det gläder oss därför att vi i år överträffat uppställda försäljningsbudgetar och att vi börjar se de första tecknen på en lyckad transformering av vår mediaaffär. Intäkterna från kreativa annonslösningar, nativeformat och annonsering baserad på prestationsbaserade modeller har ökat drastiskt mot föregående år. Vi är glada att meddela att vi tagit vår mediaaffär till att nu generera ett överskott.

Det kraftigt förbättrade EBITDA-resultatet är ett av flera tecken på att vi är på rätt väg, men vi är inte nöjda än. Fokus är inställt på de större utvecklingsprojekt som pågår samt de produktlanseringar som förväntas se dagens ljus under det andra och tredje kvartalet.

Vi genomför just nu flertalet tech-orienterade rekryteringar som vi är övertygande om kommer att bidra till en framtida tillväxt för gruppen.

Delårsrapport januari - mars 2018 Everysport Media Group (publ.)

I vår omvärld händer mycket just nu, speciellt inom spelbranschen. Sverige går mot en omreglering av spelmarknaden där ett licenssystem förväntas införas från och med första januari 2019. Här står gruppen starkt. Vårt förtydligande av vår produktportfölj, med en uppdelning i produktområdena Content och Media, gör oss till en given partner för aktörer som planerar att positionera sig på den svenska spelmarknaden. Under det första kvartalet har vi märkt en ökad förfrågan från nya aktörer som är i behov av kvalitets-content och räckvidd via våra mediakanaler. Exempelvis signerades ett större samarbetsavtal med Game Lounge (Cherry-gruppen) som inbringar minst 12 Msek under tre år, men fler har börjat få upp ögonen för vår starka portfölj av både innehållsproduktion och mediakanaler.

Vi rör oss nu in i årets andra kvartal, som inleddes med att vi förvärvade Sveriges ledande innebandysajt; InnebandyMagazinet. Utöver ett överskott från verksamheten för det förvärvet med sig 3000 nya prenumeranter, vilket är i linje med vår strategi att utöka slutkundsaffären. Konsumentintäkterna är även i fokus när vi nu planerar att stärka vår position i Nordamerika – en marknad där vi upplever stark tillväxt och efterfrågan.

Framåtblickande uttalande

Gruppens målsättning är att, under 2018 kvartalsvis, fortsätta att leverera ett positivt EBITDA- resultat. Detta huvudmål kan, under 2018, medföra att omsättningstillväxten blir svag eftersom att olönsamma projekt och affärer fasas ut. Samtidigt som lönsamhet på kort sikt skall säkerställas kommer flertalet utvecklingsprojekt initieras och lanseras under 2018. Dessa nya projekt i kombination med en stabil underliggande lönsamhet skall skapa förutsättningar för gruppens långsiktiga tillväxt och värdeskapande.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens slut

- Beslut har, genom extra bolagsstämma, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner.

- Everysport Media Group (publ.) tecknade i mars ett strategiskt samarbetsavtal med ett av Europas ledande affiliate-bolag, Game Lounge Ltd. Avtalet avser produktion av content samt exponering i ESMGs mediakanaler. Avtalet sträcker sig över tre år och har ett värde om minst 12 miljoner SEK.

Delårsrapport januari - mars 2018 Everysport Media Group (publ.)

- Efter kvartalets utgång förvärvade Everysport Media Group (publ.) Sveriges ledande mediasajt för innebandy, Innebandymagazinet. Genom inkråmsköpet förstärker Everysport Media Group (publ.). sin position inom sportrelaterad media och slutkundsintäkterna växer genom 3 000 köpande kunder

Omsättning, resultat och finansiell ställning under januari - mars 2018.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen var något lägre under det första kvartalet 2018 i jämförelse med samma kvartal föregående år, 20,0 mkr (22,1 mkr).

Nettoomsättningsminskningen beror på minskad försäljning av produkter med sämre marginal. Icke lönsamma produkter har även rensats bort vilket ger en negativ effekt på omsättningen jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljning av mediaprodukter med högre lönsamhet har däremot ökat under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBITDA) för det första kvartalet uppgick till 1,4 mkr (0,5 mkr). Det förbättrade rörelsekapitalet är dels ett resultat av effektiviseringsåtgärder av organisationen men även en ökad försäljning av produkter med högre marginal.

EBIT uppgick för kvartal ett 2018 till -1,6 mkr (-3,1 mkr). EBIT-resultatet under kvartal ett 2018 påverkas av avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -3,0 mkr (-3,6 mkr). Avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt kommer att fortsätta framåt så länge bolaget tillämpar K3-regelverket och det finns goodwill och balanserade utvecklingsprojekt. Avskrivningarna är inte kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår under kvartal ett till 0,3 mkr (0,6 mkr)

Finansiell ställning, likviditet eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 18,6 mkr (36,0 mkr) och en soliditet om 31% (48%).

Likvida medel vid periodens utgång var 4,4 mkr (0,6 mkr).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 31 mars 2018 var 112 580 948 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Bolaget har även ett utestående konvertibellån om 4 000 000 kr med maximal teckningsrätt om 5 000 000 aktier av serie A. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group. Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och 0,80 kronor.

Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande 2015-12-22 att tilldela intresserade anställda samt styrelseledamöter 5 699 996 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 2 februari 2018 till och med den 2 februari 2019. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 130 035 791 st.

Vid första kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 1 035 aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid periodens slut (31 mars) till 60 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor.

Delårsrapport januari - mars 2018 Everysport Media Group (publ.)

Kommande rapporttillfällen:

Halvårsrapport för perioden jan-juni 2018 kommer att publiceras den 22 augusti 2018. Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Stockholm 2018-04-27

Hannes Andersson Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 0707-36 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB