Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-27 08:13:57

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Nyenburgh Holding B.V. investerar 10,5 MSEK i QuiaPEG via riktad nyemission och upp till ytterligare 21 MSEK via optionsprogram

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), "QuiaPEG", meddelar att bolaget har beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V., "NYIP". QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("Bolaget"), noterat på AktieTorget, meddelar idag att Bolagets styrelse den 26 april 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 mars 2017, att genomföra en riktad nyemission av 6 000 000 aktier till en kurs av 1,75 kronor per aktie och 6 000 000 teckningsoptioner till en teckningskurs av 3,50 kronor per aktie. Nyemissionen av aktier innefattar en teckningslikvid om sammanlagt 10 500 000 kronor.

Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag och har en löptid om tre år. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 3,50 kronor motsvarande ca 100 procent över nuvarande kursnivå. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptioner skulle Bolaget tillföras ytterligare 21 000 000 kronor. Emissionen av aktier och teckningsoptioner riktar sig till NYIP som är en holländsk investerargrupp baserad i Amsterdam och som investerar i europeiska bolag inom life science sektorn.

Bolaget avser att använda likviden från nyemissionen till framförallt kommersialiseringen av Uni-Qleaver® samt utvecklingen av Bolagets interna läkemedelsprojekt.

-        Vi är mycket hedrade över att QuiaPEG har attraherat en internationellt ansedd och kapitalstark investerare av Nyenburghs kaliber och välkomnar NYIP som en ny storägare i Bolaget. Med denna investering skapas stabilitet och QuiaPEG står finansiellt väl rustat framöver vilket innebär att vi kan fokusera på utvecklingen av Bolaget, säger Marcus Bosson, verkställande direktör, QuiaPEG.

-        QuiaPEG är perfekt för vår portfölj som är fokuserad på mycket lovande bioteknikföretag i Europa. Vi tror att QuiaPEGs unika linkerteknologi är mycket intressant i en mängd olika applikationer, allt ifrån pegylering till antibody drug conjugates (ADC) och fusionsproteiner. Denna investering låter oss vara med och finansiera och växa QuiaPEG under de kommande åren och vi ser framför oss ett betydande värdeskapande. Vi ser fram emot att bli en stor aktieägare i QuiaPEG och stödja utvecklingen av den lovande Uni-Qleaver®teknologin, säger Dave van Mastwijk, Investment Director, Nyenburgh Holding B.V.

Huvudsakliga villkor för nyemissionen av aktier

-        Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 400 000 kronor genom nyemission av högst 6 000 000 aktier.

-        Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nyenburgh Holding B.V.

-        Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka aktieägarkretsen och bolagets framtida finansieringsmöjligheter genom att inkludera en kapitalstark och internationellt väl förankrad och branschinsatt aktör i ägarkretsen samt att en riktad nyemission innebär högre teckningskurs, lägre kostnader och en snabbare finansieringsprocess, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

-        De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 1,75 kronor per aktie. Kursen har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde samt efter ingående diskussioner med tecknaren på armlängds avstånd.

-        Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 30 april 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

-        Betalning om 1,75 kronor per tecknad aktie ska erläggas med kontanta medel senast den 2 maj 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

-        De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

-        Vid full teckning av aktierna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 20,9 procent av aktiekapitalet och rösterna. Utspädningseffekten har beräknats genom att antalet aktier har dividerats med summan av Bolagets samtliga utestående aktier plus det antal aktier som föreslås emitteras.

Huvudsakliga villkor för nyemissionen av teckningsoptioner

-        Högst 6 000 000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier i Bolaget ska ges ut.

-        Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nyenburgh Holding B.V.

-        Teckningsoptionerna utges utan vederlag.

-        Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske senast den 30 april 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

-        Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i Bolaget med ett kvotvärde om 0,9 kronor, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 400 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 6 000 000 nya aktier.

-        Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för utgivande av teckningsoptionerna till och med den 30 april 2021.

-        Teckningskursen per aktie ska uppgå till 3,50 kronor per aktie.

-        Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

-        Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 20,9 procent av aktiekapitalet och rösterna med beaktande av fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats genom att antalet teckningsoptioner har dividerats med summan av Bolagets samtliga utestående aktier (innan ovanstående nyemission av aktier) och antalet aktier som utestående teckningsoptioner kan ge upphov till.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka aktieägarkretsen och Bolagets framtida finansieringsmöjligheter genom att inkludera en kapitalstark och branschinsatt aktör i ägarkretsen samt att en riktad nyemission innebär högre teckningskurs, lägre kostnader och en snabbare process än en företrädesemission, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka enligt styrelsen talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälen till emissionskursen

Emissionen av aktier och teckningsoptioner utgör i sig ett paketerbjudande till NYIP och är villkorade av varandra. Aktiernas emissionskurs om 1,75 kronor motsvarar en premie om ca 3,5 procent mot aktiens volymkompenserade snittkurs under de senaste 15 handelsdagarna (1,6894 kronor). De teckningsoptioner som utges har enligt styrelsens samlade bedömning ett marknadsvärde om 17 öre per teckningsoption. Sammantaget innebär det emissionspaket som riktas till Nyenburgh Holding B.V. en emissionsrabatt om ca 5,88 procent vilket av styrelsen har bedömts som marknadsmässig i sammanhanget.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson                                                                                                            Dave van Mastwijk

Verkställande direktör                                                                            Investeringsansvarig

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB                              Nyenburgh Holding B.V.       

Tel: +46 (0) 70 693 12 53                                                  +31-655 796 716

marcus.bosson@quiapeg.com                                                                mastwijk@nyenburgh.com

www.quiapeg.com                                                                                 www.nyip.nl

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.

Om QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug-delivery plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform.

Om NYIP

NYIP är en dedikerad investerargrupp inom life science, baserad i Amsterdam. NYIP har ett starkt fokus på europeiska bioteknik- och läkemedelsbolag som utvecklar innovativa lösningar för människors hälsa. NYIP väljer ut investeringarna utifrån en grundlig utvärderingsprocess (due diligence) som undersöker den framtida potentialen för innovationen ifråga.Läs mer om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB