Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-09 12:47:41

Emotra AB: Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 9 maj 2018, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med totalt 125 000 kronor, 80 000 kronor till styrelseordföranden och 45 000 kronor till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att en revisor och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Margit Ferm, Claes Holmberg, Jan Pilebjer* och Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Thomas Nilsson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att Marcus Hellsten omväljs som revisorssuppleant.                                                                          * oberoende styrelseledamot, enligt AktieTorgets regelverk 

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om företrädesemisson av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 24 000 000 kronor dock högst 2 500 000 euro (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod EDOR®.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

EMOTRA AB (publ) 

STYRELSEN 


Claes Holmberg, VD Telefon: 0708-25 45 47 E-post: claes@emotra.se
Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB