Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-09 13:48:10

Freedesk AB: Kallelse till årsstämma i Freedesk AB (publ)

Aktieägarna i Freedesk AB (publ), 559019-4261, kallas härmed till årsstämma måndag den 11 juni 2018 kl. 14:00 i Lomma.

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 juni 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 4 juni 2018 skriftligen till Freedesk AB, Järngatan 23, 23435 Lomma. Anmälan kan också göras per telefon 040-40 38 40 eller per e-post kontakt@thefreedesk.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 4 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra  behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kan skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress, samt erhållas per e-post vid förfrågan till kontakt@thefreedesk.com

Förslag till dagordning: 

0. Stämman öppnas. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Verkställande direktörens anförande. 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 

8. Beslut 

                        a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

                        b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

                        c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 

11. Val av styrelse och revisor. 

12. Stämman avslutas. 

Upplysningar på årsstämman 

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. 

Tillhandahållande av handlingar 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Järngatan 23 i Lomma samt på bolagets webbplats (www.thefreedesk.se) senast från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kan skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress, samt erhållas per e-post vid förfrågan till kontakt@thefreedesk.com

Antalet aktier och röster 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 425 346 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. 

_______________ 

Lomma i maj 2018 

Freedesk AB (publ) 

STYRELSEN 

För anmälan till årsstämman, vänligen kontakta: 

Cecilia Sensky,

Telefon: 040-40 38 40

E-post: kontakt@thefreedesk.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.comFreedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB