Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-15 11:48:34

Everysport Media Group AB: Kommuniké från årsstämman i Everysport Media Group AB (publ) den 15 maj 2018

Everysport Media Group AB (publ) har idag den 15 maj 2018 avhållit årsstämma.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Behandling av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson. Paul Fischbein omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 00 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till ledamot i utskottet. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Revisorer

Stämman omvalde Malin Evesäter som huvudansvarig revisor för den kommande ett årsperioden. Malin Evesäter är anställd på Nexia Revision AB.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag till beslut om ordning för valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och de tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största innehaven i bolaget per den 30 september 2018 äger vardera utse en ledamot.

Emmisionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tiden för bolagsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktperson, den 15 maj 2018. 

För ytterligare information kontakta: 

Hannes Andersson

VD

Tel: 0707-36 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB