Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-05-18 13:55:16

Star Vault AB: Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport 

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31))

  • Ø  Nettoomsättningen uppgick till 381 479 (542 317) SEK.
  • Ø  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -448 550 (-114 408) SEK.
  • Ø  Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,00) SEK.
  • Ø  Soliditeten uppgick till cirka 81,7 (88,3) %.

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368 aktier per 2018-03-31.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Första kvartalet – Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

  • Ø  Antalet månadsabonnemang under första kvartalet 2018 är lägre än fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Ø  Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31 publicerades i februari.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Omsättning och resultat 

Omsättningen under kvartal ett 2018 uppgår till 381 479 kr i jämförelse med 542 317 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -448 550 kr (-114 408).

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 440 Tkr (543). De under 2017/2018 aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 31 mars 2018 uppgick bolagets likvida medel till 2 038 775 (4 467 534). Soliditeten var 81,7 (88,3) %. Bolagets egna kapital uppgick till 4 983 989 (6 947 216) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -784 223 (-499 016) kr.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Under Q1 har vi släppt en ny magiskola i Mortal Online samt ett antal förbättringar i säkerhet och optimeringar av spelservern. Vi har också påbörjat ett viktigt arbete med att ge alla nya spelare en bättre spelupplevelse och på ett lättare sätt komma in i spelet via en speciell nybörjarö. På denna ö börjar alla nya spelare och dom kan välja att spela här så länge dom vill för att lära sig spelet på ett mer effektivt och roligt sätt. Då vi kan se att vi har ett antal nya spelare dagligen så är det viktigt att vi nu kan hantera starten bättre för dem för att få en ökande spelarbas. Det är ett stort arbete som har påbörjats som vi planerar ha färdigt till slutet 2018. Med flertalet verktyg som implementerats under senaste månaderna har vi en bättre översikt över nya spelare.

Det har gjorts stora steg med utvecklingen av Kitten’d och vi har tagit fram en plan som vi tycker är optimal för “släpp“ av spelet via ett antal stora plattformer. Vi har en early access planerad till Juni 2018 vilket kommer ge oss en god uppskattning om när vi kommer kunna släppa Kitten’d och hur detta kommer ske i olika steg för de olika plattformerna.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar. 

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. 

Affärsmodell 

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.  

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. 

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.  

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot fg år

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2018-08-17: Halvårsrapport

2018-11-16: Delårsrapport 3

2019-02-15: Bokslutskommuniké 2018              

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 18 maj 2018

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2018-01-01 - 2018-03-31 2017-01-01 - 2017-03-31 2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning 381 479 542 317 2 240 120
Kostnad för såld vara -58 990 -58 862 -321 191
Bruttoresultat 322 489 483 455 1 918 929
Administrationskostnader -237 122 -136 808 -703 704
Forsknings- och utvecklingskostnader -533 917 -461 055 -2 846 714
Rörelseresultat -448 550 -114 408 -1 631 489
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - 2 404
Resultat efter finansiella poster -448 550 -114 408 -1 629 085
Skatt på periodens resultat - - -
Periodens resultat -448 550 -114 408 -1 629 085

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3 789 078 3 174 216 3 501 803
Materiella anläggningstillgångar 24 127 - 25 443
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 3 876 505 3 237 516 3 590 546
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 186 102 164 111 153 796
Kassa och bank 2 038 775 4 467 534 2 822 998
Summa omsättningstillgångar 2 224 877 4 631 645 2 976 794
SUMMA TILLGÅNGAR 6 101 382 7 869 161 6 567 340
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 680 975 2 680 975 2 680 975
Fond för utvecklingsutgifter 2 681 352 1 888 324 2 394 077
Summa bundet eget kapital 5 362 327 4 569 299 5 075 052
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 70 212 2 492 325 1 986 572
Periodens resultat -448 550 -114 408 -1 629 085
Summa fritt eget kapital -378 338 2 377 917 357 487
Summa eget Kapital 4 983 989 6 947 216 5 432 539
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 117 393 921 945 1 134 801
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 101 382 7 869 161 6 567 340

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2016-01-01 1 914 982 0 0 527 420 -556 471 1 885 931
Årets resultat 77 297 77 297
Aktivering av utvecklingskostnader 1 494 282 -1 494 282
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -83 881 83 881
Disposition enligt stämmobeslut -556 471 556 471
Nyemission registrerad 2016-10-14 765 993 4 404 458 5 170 451
Emissionskostnader -72 055 -72 055
Utgående värde 2016-12-31 2 680 975 1 410 401 4 332 403 -1 439 452 77 297 7 061 624
Ingående värde 2017-01-01 2 680 975 1 410 401 4 332 403 -1 439 452 77 297 7 061 624
Periodens resultat -114 408 -114 408
Aktivering av utvecklingskostnader 542 783 -542 783
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -64 930 64 930
Utgående värde 2017-03-31 2 680 975 1 888 254 4 332 403 -1 917 305 -37 111 6 947 216
Ingående värde 2017-04-01 2 680 975 1 888 254 4 332 403 -1 917 305 -37 111 6 947 216
Periodens resultat -1 514 677 -1 514 677
Disposition enligt stämmobeslut -4 332 403 4 409 700 -77 297
Aktivering av utvecklingskostnader 1 680 922 -1 680 922
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -1 175 099 1 175 099
Utgående värde 2017-12-31 2 680 975 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Ingående värde 2018-01-01 2 680 975 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Periodens resultat -448 550 -448 550
Aktivering av utvecklingskostnader 440 314 -440 314
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -153 039 153 039
Utgående värde 2018-03-31 2 680 975 2 681 352 0 1 699 297 -2 077 635 4 983 989
Per 2018-03-31 uppgår antalet aktier till 67 024 368 
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 65 774 368 B-aktier med röstvärde 1. 

 

 
 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2018-01-01 - 2018-03-31 2017-01-01 - 2017-03-31 2017-01-01 - 2017-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -448 550 -114 408 -1 629 085
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 154 355 124 342 1 478 554
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -294 195 9 934 -150 531
Förändringar i rörelsekapital -49 714 11 233 234 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten -343 909 21 167 83 873
Investeringsverksamheten -440 314 -542 783 -2 250 025
Finansieringsverksamheten - 22 600 22 600
Periodens kassaflöde -784 223 -499 016 -2 143 552
Likvida medel vid periodens början 2 822 998 4 966 550 4 966 550
Likvida medel vid periodens slut 2 038 775 4 467 534 2 822 998


Läs mer hos Cision
Läs mer om Star Vault AB