Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-05-23 09:00:00

TiksPac AB: Delårsrapport, juli 2017 - mars 2018

· Vi har under årets första nio månader omsatt mer än något tidigare år · Resultatet för 9 månader är ca 7 200 TSEK bättre än föregående år · Tredje kvartalet (jan-mar) visar ett resultat som är ca 700 TSEK bättre än fg år

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet januari 2018 – mars 2018

 • Nettoomsättning: 5 676 (6 126) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 770 (58) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,04 (0,00) kronor

-         Antal sålda platser: 510 (514) st

-         Orderstock: 2 660 (2 200) TSEK

9 månader juli 2017 – mars 2018

 • Nettoomsättning: 21 448 (16 310) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 5 551 (-1 670) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,37 (-0,14) kronor

-         Antal sålda platser: 1 625 (1 431) st

-         Orderstock: 2 660 (2 200) TSEK

Tredje kvartalet visar en vinst som är cirka 700 TKR högre än samma period föregående år då vi gjorde ett nollresultat. Främst beror det bättre resultatet på lägre kostnader eftersom omsättningen är något lägre än samma period föregående år. Samtidigt ser vi att orderstocken är högre, det ger oss ett stabilt utgångsläge inför Q4 som är det kvartal då vi har flest antal projekt för utleverans. Att påskhelgen 2018 delvis inföll under mars har påverkar antalet sälj- och leveransdagar.

Nyckeltalen för perioden juli 2017 – mars 2018 är fortsatt mycket bättre än föregående år. Omsättningen var ca 5 100 TSEK högre med ett resultat som är 7 200 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat på 1 951 TSEK, detta är 3 600 TSEK högre än motsvarande period föregående år.

Vi har under perioden omsatt mer än något tidigare år även då vi justerar för de 3 600 TSEK som vi fick med oss från tidigare bokföringsår. Eftersom affärsområde CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i 2-årscykler. Nedan därför en 3-årsöversikt som jämförelse. Vi ser att samtliga nyckeltal överträffar motsvarande perioder föregående två år.

Vår satsning på marknadsföring, synlighet och kommunikation visar sig bland annat genom ett ökat antal följare på Facebook och Instagram. Under mars diskuterades TiksPac på ”Kvalitetsaktiepodden”  (Klicka här för att lyssna, ca 1h in i programmet). I flera kommuner har det skrivits artiklar om TiksPac och vårt samarbete med kommunerna. Sammantaget upplever vi satsningen som mycket positiv och är övertygade om att det både stärker vårt varumärke och ger fler affärer (se tabell i bifogad PDF-rapport).

Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2018-03-31 uppgår till 2 660 TKR, en ökning från 2 200 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 5 300 TKR.

Antalet sålda mediaplatser under tredje kvartalet var 510 st. Detta är ungefär samma antal som föregående år, en förklaring är att under 2018 låg påsken delvis i mars vilket påverkar antalet säljdagar (2017 inföll hela påsken i april). Summerat under nio månader har vi sålt 1 625 st platser. Det är cirka 100 platser mer än under samma period 2014-15 som är näst bäst (se diagram i bifogad PDF-rapport).


Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 • TiksPac Norden AB, 556605-1263TiksPac UK Ltd, 09238130
  • o    TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • o    TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • o    TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.

Kortnamn är TIKS

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.


Kommentarer från VD 

Stabilt kvartal i TiksPac.

Vi levererar ett stabilt bra resultat som möjliggör vidare tillväxt och fortsatt satsning på nya produkter.

TiksCan 2.0

Vår nya hundlatrin börjar ta form och nu filar vi på de sista utvecklingsdetaljerna. TiksCan 2.0 kommer bli helt unik i sitt slag då det enbart går att kasta hundpåsar i den. Vi har undersökt intresset för denna lösning hos alla våra svenska kommuner och överlag är intresset väldigt stort, även från kommuner England har vi fått förfrågningar om hundlatriner. Kommuner har som regel ingen budget för hundbajspåsar men däremot för sopkärl. Här ser vi en stor potential för ökade intäkter. Affärsmodellen för TiksCan bygger på leasing både mot RENT- och CSR-marknaden.

DogPal  

Appen som blir hundägarens ”näst” bästa vän!

Vi beräknar att lansera DogPal till sommaren. Den kommer då innehålla hundvänliga platser så som matställen, hotell, hundbad, TiksPac-stationer, därtill kommer våra lokala sponsorer att synas i sin kommun. Appen kommer också innehålla en social del likt Instagram där man kan följa andra hundägare och lägga upp foto och videoklipp på sina hundar. Vi har börjat marknadsföra Appen så smått i vissa hundrelaterade tidningar samt i våra sociala medier.

Sociala medier

Vi har ökat antalet följare med 400 % på fyra månader och vi ser även att det kommer in både RENT- och CSR-affärer från satsningen. Våra följare på sociala medier är otroligt aktiva och har starka åsikter, vilket är ett bra led i vår strävan att kunna påverka och uppmärksamma kommunen och omgivningen om TiksPacs produkter och den insats vi gör för närmiljön.

England 

Vi fortsätter satsningen som vi även meddelat tidigare. Vi ser nu att det även i England börjar pratas mer om TiksPac och vi syns mer medialt och även på sociala medier i England börjar det ta fart. Vi har fått in tre nya kommuner senaste tiden och fler intresserade ligger i pipeline.


Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 – mars 2018

 •  Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR
 •  Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet
 •  Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse
 •  Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31
 •  Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst genomfört
 •  Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator

Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Mobilapp - DogPal, tillägg av social del planerat klart innan sommaren
 •  Ny hundlatrin TiksCan 2.0, finjusteringar kvarstår
 •  GDPR införs 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi anpassar våra rutiner
 •  Projekt för miljödiplomering påbörjat
 •  Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd

Framtida rapportdatum

2018-08-29        Delårsrapport Q4, 2017/2018

2018-11-28        Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-02-28        Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-05-09        Årsstämma 2017/2018

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

TiksPac AB

Falkenberg maj 2018

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör


För ytterligare information: Stefan Arvidsson, VD Tel. +46 (0)346 - 734 721 stefan.arvidsson@tikspac.com www.tikspac.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om TiksPac AB