Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-19 10:42:27

Star Vault AB: Kommuniké från årsstämma i Star Vault AB (publ)

Igår, den 18 juni 2018, hölls årsstämma i Star Vault AB (publ). Nedan presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget, dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att Henrik Nyström, Patrik Sommarin, Petter Norman och Fredrik Reimers omväljs som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att Deloitte AB omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 40 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, bestäms emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Malmö i juni 2018

Star Vault AB (publ)

STYRELSENLäs mer hos Cision
Läs mer om Star Vault AB