Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2018-07-05 11:15:49

Emotra AB: Emotra bearbetar Europas större städer

Som kommunicerats i ett tidigare nyhetsbrev och i årsrapporten har Emotras strategi för marknadsintroduktion av EDOR ® ändrats. Under kvartal ett och två 2018 har marknaderna bearbetats betydligt mer direkt och med ett mer strikt geografiskt fokus. Givet bolagets resurser och tidiga erfarenheter har arbetet inriktats till ett fåtal stora städer i Europa. Dessa städer har hög täthet av mottagningar och sjukhus med både öppna och slutna avdelningar som diagnosticerar och behandlar patientgrupper, relevanta för test med EDOR. Psykiatrer, psykologer och terapeuter knutna till dessa vårdenheter ingår ofta i lokala nätverk som utbyter information och erfarenheter om nya rön eller metoder. Emotras aktiviteter riktar sig mot att skapa av en första plattform av användare inom dessa nätverk så att bolaget på sikt kan nå ut till en bredare användning i sjukvården.

Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar arbetet

Sedan starten i mitten av januari har många kliniska företrädare i ett antal europeiska storstäder kontaktats. Som förväntat är det ett relativt fåtal som är beredda att avsätta tid för att sätta sig in i publikationer kring ny teknik för att bedöma självmordsrisk. De som valt att träffa oss har dock reagerat positivt och förstått att hyporeaktivitet som markör identifierar en grupp patienter med hög självmordsrisk. De förstår och ser fördelarna med att kombinera informationen som erhålls från test med EDOR med den information som kommer ur den egna kliniska intervjun där patientens kliniska tillstånd och sociala situation kartlagts. Vi har också fått återkoppling att man anser metoden vilar på en solid vetenskaplig grund. Vi har nu fortsatta diskussioner om införande av metoden på ett antal av dessa kliniker.

Med detta konstaterat, är det ändå en utmaning att skapa den situation som behövs för en framgångsrik kommersialisering. Det kommer att krävas ett fortsatt fokuserat och uthålligt arbete för att psykiatriska företrädare ska ta till sig en helt ny metod i arbetet med bedömning av självmordsrisk. Våra erfarenheter så här långt är att säljprocessen ser ut att vara ganska normal, mellan två och sex månader från första mötet med kliniken till beslut om att införa metoden.”

VD, Claes Holmberg konstaterar

”I slutet av förra året kommunicerade vi ut att vi skulle bedriva marknadsföringsarbetet på ett annat sätt än vad vi tidigare antagit. I januari satte vi igång och implementerade den ny strategin och sedan dess har vi bedrivit ett intensivt arbete med att väcka intresse i ett antal städer i Europa. Vårens arbete har bedrivits precis på det sätt vi avsåg att göra det. Den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu träffar enskilda kliniker och kortfattat beskriver metoden, de kliniska studierna, slutsatserna man kan dra från studieresultaten och hur testresultaten från EDOR kan användas som ett viktigt komplement i den rutinmässiga bedömningen av patienternas tillstånd och risker för självmord. Vi är idag helt fokuserade på att få igång våra första kliniker i några av Europas viktigaste städer. Den höga tätheten i dessa städer gör det möjligt för en liten organisation att täcka många av de kliniker som har relevant och stort patientunderlag och att även använda de lokala nätverk som finns. Dessutom är det ofta så att innovationer sprids från dessa nätverk och städer ut i resten av landet.

Med de reaktioner vi mött ser jag ingen anledning att vi inte ska lyckas få till stånd ett gott antal psykiatriska mottagningar som kan bli föregångare och förebilder för andra kliniker.”    

Bolagets hemsida har utvecklats vidare under våren och det arbetet kommer att fortsätta under hösten. Nu vänder sig hemsidan i större utsträckning till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. I all kommunikation med potentiella kunder använder sig nu Emotra av den strukturerade beskrivning av bolagets metod, EDOR®, forskningen bakom metoden, resultat och värde i klinisk rutin, som togs fram under hösten 2017. Parallellt med det pågående arbetet med att kontakta och besöka kliniker i olika storstadsområden i Europa genomförs lokala seminarier i samarbete med kliniker som redan har erfarenhet av att använda EDOR. En skillnad mot tidigare är att det nu är Emotra som arrangerar kurserna.

Inom forsknings- & utvecklingsverksamheten fortsätter arbetet med att göra analyserna av testresultaten datorbaserade. Målsättningen är att den stora majoriteten av analyser ska kunna genomföras helt datorbaserat och att endast i gränsfall ska den databaserade analysen behöva kompletteras av manuella beräkningar. Ett flertal viktiga forskningsstudier pågår och kommer att rapporteras längre fram, däribland artikeln från den avslutade multicenterstudien, EUDOR-A, vars manuskript är under framtagning av en grupp forskare som medverkade i studien.


Claes Holmberg, VD Telefon: 0708-25 45 47 E-post: claes@emotra.se
Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB