Nyheter | Spotlight
Hem

More from the company

Publicerat: 2018-07-12 09:31:45

AcouSort AB: Förtydligande kring avtalet med Instrumentation Laboratory

Den 6 juli 2018 publicerade AcouSort AB (publ) ("AcouSort") en nulägesrapport avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter. Bland annat avhandlade nulägesrapporten detaljer kring licens- och distributionsavtalet med Instrumentation Laboratory Inc ("Instrumentation Laboratory" eller "IL") som bolaget offentliggjorde i juni 2018. Bolaget vill med detta pressmeddelande förtydliga avtalets väsentliga kommersiella innebörd för AcouSort och den inverkan som avtalet bedöms ha på verksamheten.

Torsten Freltoft, VD för AcouSort, kommenterar:

”Vi är glada och stolta över att IL, ett av världens främsta bolag inom medicinsk teknik, väljer att jobba med AcouSort. Avtalet med IL innebär det kommersiella genombrott som vi länge arbetat emot, avseende att integrera vår teknik i andra bolags produkter som OEM-komponenter. Det är den produktkategori där den stora kommersiella potentialen i vår teknik finns. Avtalet bevisar även att vår teknik fungerar, att AcouSort är i absoluta framkanten inom sitt område och att den affärsmodell vi valt gällande just OEM-produkter är den rätta för oss. Det ska även poängteras att det nuvarande avtalet endast avser IL:s rättigheter att använda vår teknologi. När vi får vår ISO-certifiering på plats finns det härutöver en ännu större framtida kommersiell potential i det fall AcouSort även väljs ut som producent av själva komponenten. Vår övergripande vision är att AcouSort i framtiden ska ha ett antal OEM-avtal, där vi både licensierar ut teknologin och producerar komponenter”.

Den 8 juni 2018 meddelade AcouSort att bolaget nått ett genombrott genom teckning av ett licens- och distributionsavtal med amerikanska Instrumentation Laboratory. Avtalet ger IL rättigheter att implementera AcouSorts teknologi i en av IL:s produktlinjer. Denna produktlinje är inom ett av IL:s fokusområden. Nästa steg i avtalet innebär att applicera teknologin i ett av IL:s befintliga instrument och under detta utvecklingsarbete kommer AcouSort, mot marknadsmässig ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende teknologin.

Upplägget för de royalties som IL ska betala till AcouSort består dels av en lägstanivå med en kontinuerlig årlig ökning och dels en del som beräknas på försäljningsvolym för de produkter som innehåller AcouSorts teknologi. Detta innebär att AcouSort kommer att erhålla en ren ersättning eftersom IL betalar för att använda sig av teknologin, vilket inte medför några kostnader för AcouSort. För år 2018 är lägstanivån på royalties 100 000 USD, motsvarande cirka 880 kSEK. Eftersom avtalets royaltynivå i övrigt är avhängig framtida potentiell försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en exakt uppskattning på avtalets totala finansiella storlek, men vid full marknadsmässig implementering bedömer styrelsen att aktuellt avtal för denna första produkt kan generera royaltyintäkter om minst 1,5 MUSD per år. Denna bedömning baserar sig på den befintliga försäljning som IL har idag inom den tänkta applikationen.

Ovan nämnda royalties är enbart hänförliga till att IL nyttjar AcouSorts teknologi och aktuellt avtal innehåller ingen specifikation rörande tillverkning av de fysiska komponenterna. Det innebär att förutom de uppskattade årliga potentiella royaltyintäkterna om cirka 1,5 MUSD tillkommer det potentiella ytterligare intäkter i det fall AcouSort erhåller kontrakt om att tillverka och tillhandahålla komponenten för ultraljudsbaserad separationsteknologi till IL:s produkt. Den potentiella intäkten och vinsten för tillverkning är idag svår a tt uppskatta men AcouSorts styrelse ser att även denna är substantiell.

För att kunna leverera komponenter för IL:s applikation behöver AcouSort kunna uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk utrustning. AcouSort arbetar för och bedömer att denna kvalitetssäkring ska uppnås under 2019 och att bolaget därmed kommer att bli en potentiell leverantör av själva komponenten. ISO-certifieringen krävs dock ej för det nu påskrivna royaltyavtalet.


För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: Torsten Freltoft, VD Telefon: +45 2045 0854 E-post: torsten.freltoft@acousort.com
Om AcouSort AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.  (torsten.freltoft@acousort.com)

Läs mer hos Cision
Läs mer om AcouSort AB