Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-02 09:00:58

Raybased AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Raybased AB (PUBL)

Aktieägarna i Raybased AB (publ), 556776-3213, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 oktober 2018, kl. 10.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda. 

A. Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 24 oktober 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den torsdagen 25 oktober 2018 per post till Raybased AB, A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda alt. via mail info@raybased.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.raybased.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 24 oktober 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
 9. Beslut om emission av 300 000 teckningsoptioner
 10. Förslag till bildande av dotterbolag
 11. Förslag till överföring av verksamhet och immateriella tillgångar från Raybased AB till dotterbolaget.
 12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, att vidta de formella ändringar i beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket
 14. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att ge styrelsen bästa förutsättningar i pågående dialoger med investerare och möjliggöra strategiskt viktiga partnerskap för bolaget föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras enligt nedan;

Nuvarande lydelse:


Ӥ4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 563 700 och högst 2 254 800 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 758 000 och högst 15 032 000.”

Föreslagen lydelse:


Ӥ4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 010 000 och högst 8 040 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 13 400 000 och högst 53 600 000.”

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, beslutar att godkänna styrelsens beslut (PM daterat 23/8-18) om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med nedanstående;

Raybased har slutit ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster inom marknadsföring och försäljning. Detta bolag, som leds av Jonas Almquist, har därvid uttryckt en önskan om att bli delägare i Raybased AB. Styrelsens uppfattning är att detta är till gagn för nuvarande aktieägare och har därför beslutat om en riktad nyemission av högst 204 000 aktier till Sustainable Energy Nordic AB. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 30 600 kronor för att därefter uppgå till högst 2 046 275,55 kronor. Antalet aktier kommer att uppgå till högst 13 641 837 efter emission. Den utspädning som befintliga aktieägare utsätts för i och med den riktade emissionen uppgår till totalt cirka 1,5 procent. Förutsatt att den riktade emissionen beslutas av extra bolagsstämma, förväntas emissionen registreras hos Bolagsverket under november 2018. Teckningskursen ska uppgå till 2,45 kronor vilket är samma kurs som vid företrädesemissionen i maj 2018. Denna kurs är något högre än en volymvägd snittkurs perioden efter företrädesemissionen och fram till styrelsens beslutsdatum men samtidigt har aktien hög volatilitet och låg omsättning vilket gjort att bolaget för att säkerställa marknadsmässighet valt att erbjuda samma pris som i den senaste företrädesemissionen. Inga nämnvärda emissionskostnader väntas uppstå.

Teckning och betalning ska ske senast den 15 november 2018. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Anledning till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
I detta fall har en riktad emission bedömts som ändamålsenlig eftersom det primära syftet är att skapa ett incitament för Sustainable Energy Nordic AB.
Därtill poängteras att emissionen är villkorad av beslut från extra bolagsstämma med kvalificerad majoritet (nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna).

Aktieägarna bereds härmed möjligheten att lämna synpunkter på den föreslagna riktade emissionen till Bolagets styrelse.

Styrelsen föreslår också att Jonas Almquist omfattas av optionsprogrammet under punkt 9. 

Punkt 9
Beslut om emission av 300 000 teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 300 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB, i enlighet med nedanstående förslag;

1. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande 0,20 kronor per teckningsoption. Priset har beräknats enligt Black&Scholes modell. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Raybased AB. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 45 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde för aktier i bolaget består). Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas senast 1 vecka efter tilldelning, dock senast den 5 december 2018.

2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska i första hand tillkomma nyckelpersoner som är väsentliga för bolagets långsiktiga värdetillväxt. Tilldelning till VD kan ske med högst 150 000 teckningsoptioner.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 november 2018. Styrelsen bemyndigas att kunna förlänga teckningstiden vid behov.

4. Teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket och ska ge möjlighet att teckna aktier under perioden 1-28 september 2020.

5. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 5 kronor per aktie.

6. Aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

7. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

8. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Raybased AB önskar att fortsätta med ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

Utspädningseffekt Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i bolaget att öka med 300 000 aktier (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionsprogrammet). Dessa aktier utgör ca 2 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga aktier.

Punkt 10-11 -Förslag till bildande av dotterbolag och Förslag till överföring av verksamhet och immateriella tillgångar från Raybased AB till dotterbolaget.


I samband med deltagandet i ”Colliers Proptech Accelerator” (PM daterat 10/9-18) förutsätts Techstars LLC att genomföra en investering motsvarande 6 % delägande i Raybased. Detta kommer att kräva en ny koncernstruktur eftersom Techstars inte investerar i noterade bolag.

Styrelsen föreslår därför att ett dotterbolag (Raybased Technology AB) bildas dit de immateriella rättigheterna och nuvarande operativa verksamhet överförs till marknadsvärde. Marknadsvärdet (som inte skall förväxlas med börsvärdet) uppskattas av styrelsen till ca 50 MSEK, baserat på ackumulerade utvecklingskostnader. En extern och oberoende värdering skall dock göras före bolagsstämman, vilket kan ge ett annat värde. Moderbolaget, Raybased AB, blir ett holdingbolag och dotterbolaget får en skuld till moderbolaget motsvarande marknadsvärdet. Moderbolaget, Raybased AB, som fortsätter att vara noterat har därefter en fordran motsvarande marknadsvärdet på dotterbolaget (Raybased Technology AB) samt ett ägande av 94 % av detta bolag. Techstars LLC blir ägare till 6 % av Raybased Technology AB, som då har en skuld till moderbolaget motsvarande marknadsvärdet, mot en investering på 20 000 USD. Priset bestäms av Techstars standardmodell för denna typ av investeringar. Eftersom dotterbolaget initialt kommer att ha aktiekapital på 100 000 kronor motsvarar detta ca 30 ggr nominell kurs vid nuvarande dollarkurs.

Syftet med förändringen är att möjliggöra ytterligare riktade emissioner på den nordamerikanska marknaden i dotterbolaget, vilket kan ge utspädning för nuvarande ägare genom att moderbolagets ägande i dotterbolaget minskar, men också ett ökat värde på bolaget. Styrelsens bedömning är att den möjliga värdeökningen är större än den eventuella utspädningen och att den föreslagna strukturen således är till gagn för nuvarande aktieägare.

Raybaseds styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om bildandet av det nya dotterbolaget samt överföring av verksamhet och immateriella tillgångar till dotterbolaget med föreslaget namn Raybased Technology AB, som skall fokusera på vidareutveckling och försäljning av Raybaseds teknologiplattform.

Styrelsens bedömning är att den nya koncernstrukturen kommer att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och kapitalanskaffning. Således kan kapitalkrävande satsningar i såväl Nordamerika, som i Sverige med närområden enklare möjliggöras. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.

Punkt 12 -      Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Som ett led i bolagets övergång till holdingbolag föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 1 Firma
Bolagets firma är Raybased AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling och installation av elektroniksystem för hem och industri samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse:


§ 1 Firma
Bolagets firma är Raybased Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet."

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Eftersom förslaget enligt punkt 8 riktar sig till bolag (Sustainable Energy Nordic AB) med anknytning till Raybased AB och förslaget enligt punkt 9 inkluderar VD fordras att båda besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolags-stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.raybased.com, från och med den 16 oktober 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 13 437 837 aktier och röster.

_____________________
Raybased AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:                

Lennart Olving
CEO, Raybased AB 
Tel: +46 725-486 688  
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Styrelseordförande, Raybased AB
Tel: +46 708-237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com


Raybased AB
är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB