Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-10-24 08:21:00

Emotra AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2018.

Sammanfattning perioden januari – september 2018

 •  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3 kSEK (0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4 932 kSEK (-6 742)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,35 SEK (-0,62)
 •  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 3 509 kSEK (11 014)
 •  Två psykiatriska kliniker har blivit kunder under året
 •  Viktiga forskningsresultat, som visar att hyporeaktiviteten är en stark biologisk markör för självmord
 •  Forskningsstudie verifierar den biologiska förklaringsmodellen
 •  Klinikmöten och seminarier genomförda i större städer i Europa
 •  Presentation av EDOR® i London i september

Sammanfattning perioden juli – september 2018

 •  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 kSEK (0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 327 kSEK (-3 200)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,09 SEK (-0,33)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 •  Claes Holmberg, blir arbetande styrelseordförande
 •  Marknadschefen, Daniel Poté, ny VD i Emotra
 •  Uppstart av första kunden i Tyskland
 •  Emotra besvarar nya invändningar från amerikanska patentverket
 •  Inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommentarer från VD

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första tre kvartalen 2018

 • Det första kommersiella avtalet tecknades med en privat klinik i Warszawa, med anknytning till en av de universitetskliniker som medverkade i EUDOR-A. Kliniken har påbörjat testverksamheten under andra kvartalet 2018.
 • Första tyska kunden startades upp den 17 oktober genom utbildning av läkare och testledare
 • Marknadsföring mot större städer i Europa har lett till konstruktiva dialoger och pågående kommersiella förhandlingar med ett flertal kliniker/klinikkedjor.
 • Möten med kliniker, klinikkedjor och seminarier har genomförts i ett antal av dessa städer
 • Emotra har presenterat EDOR för ett antal psykiatriska sjukhus och mottagningar i London. Mötet arrangerades av ett ledande brittiskt psykiatrisjukhus.
 • Emotras patentansökan i Japan godkändes av japanska patentverket i slutet av juli 2018.
 • I samarbete med en matematisk biostatistiker har Lars-Håkan Thorell, Emotras forskningschef och upphovsmannen bakom EDOR® publicerat starka vetenskapliga resultat:Nya forskningsresultat bekräftar den biologiska förklaringsmodellen, om hur självmord och hyporeaktivitet är relaterade till specifika skador i hjärnan. För Emotras del är det av stor betydelse att den tidigare hypotesen beträffande den biologiska process som leder till hyporeaktivitet nu kan verifieras.
  • Ytterst osannolikt att erhålla tidigare blinda resultat, om inte risken vore högre bland hyporeaktiva än bland de reaktiva individerna
  • Hyporeaktiviteten är en stark markör och den hittills enda fungerande biomarkören för självmord
 • Författandet av ett manuskript till vetenskaplig artikel för redovisning av resultaten i EUDOR-A pågår sedan andra kvartalet 2018. En särskild publiceringskommitté ansvarar för skrivandet men forskare från samtliga medverkande kliniker ska kommentera och godkänna texten.

-          Marknadsföring/marknadsstrategi 

Under de tre första kvartalen 2018 har marknaden bearbetats med ett strikt geografiskt fokus på några av de storstäder i Europa som har hög täthet av mottagningar och sjukhus, med både öppna och slutna avdelningar och som diagnosticerar och behandlar patientgrupper, relevanta för test med EDOR. Främst riktas marknadsarbetet mot privata psykiatriska sjukhus och sjukhuskedjor i London. Här finns mottagningar som normalt fakturerar patienterna fullt pris för den vård som erbjuds.

Psykiatrer, psykologer och terapeuter knutna till dessa vårdenheter ingår ofta i lokala nätverk som utbyter information och erfarenheter om nya rön eller metoder. Emotras aktiviteter syftar till att skapa en första plattform av användare inom dessa nätverk så att bolaget på sikt kan nå ut till en bredare användning i sjukvården.

Den höga andelen psykiatriska kliniker i dessa städer gör det möjligt för en liten organisation att enkelt nå ett stort antal av de mottagningar som har relevant och stort patientunderlag och att även använda de lokala nätverk som finns. Dessutom är det ofta så att innovationer sprids från dessa nätverk och städer ut i resten av landet.

Emotra har under de senaste dagarna utbildat och genomfört uppstart av det första tyska psykiatriska sjukhuset och därutöver, etablerat god kontakt med ett ledande psykiatriskt sjukhus i London, som nu undersöker förutsättningarna för att införa EDOR® i den rutinmässiga vården av deprimerade patienter. Att det tar viss tid att få till stånd ett kommersiellt avtal beror på att de läkare som bolaget kommit överens med måste förankra det rutinmässiga införandet av en ny metod både uppåt och nedåt i organisationen. Bolagets bedömning är emellertid att det enbart är en tidsfråga innan det första engelska avtalet är på plats och utbildningen av berörd vårdpersonal kan genomföras. Därefter kommer arbetet att gå vidare mot ytterligare privata psykiatriska vårdenheter i London och senare i andra delar av landet.

Med de reaktioner Emotra mötts av finns goda utsikter att på sikt få ett tillräckligt antal psykiatriska mottagningar som kan bli föregångare och förebilder för andra kliniker, så att metoden kan få bredare spridning.    

EDOR® kommer att marknadsföras som en metod för att identifiera en biologiskt baserad riskfaktor för självmord. Eftersom det klinisk diagnostiska arbetet syftar till att identifiera psykologiska och sociala riskfaktorer, kompletterar informationen från EDOR på ett utmärkt sätt den information man kan få fram genom patientintervjuer. Används informationen på rätt sätt kan man därmed ringa in högriskpatienter för självmord och det är med detta i åtanke som Emotra avser att sälja in produkten.

Bolagets hemsida har utvecklats vidare under våren och hösten och det arbetet kommer att fortsätta. Nu vänder sig hemsidan i större utsträckning till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. I all kommunikation med potentiella kunder använder sig nu Emotra av den strukturerade beskrivning av bolagets metod, EDOR®, forskningen bakom metoden, resultat och värde i klinisk rutin, som togs fram under hösten 2017. Parallellt med det pågående arbetet med att kontakta och besöka kliniker i olika storstadsområden i Europa genomförs lokala seminarier i samarbete med kliniker som redan har erfarenhet av att använda EDOR. En skillnad mot tidigare är att det nu är Emotra som arrangerar kurserna.

-          Forskning, utveckling och studier 

Inom forsknings- & utvecklingsverksamheten fortsätter arbetet med att göra analyserna av testresultaten datorbaserade. Målsättningen är att den stora majoriteten av analyser ska kunna genomföras helt datorbaserat och att endast i gränsfall ska den databaserade analysen behöva kompletteras av manuella bedömningar.

Inom forskningsområdet har stora framsteg gjorts under det senaste året. För första gången har det gått att visa hur stor risken för självmord är bland hyporeaktiva patienter jämfört med i den reaktiva gruppen. Resultaten har publicerats i “online-tidskriften EC Psychology and Psychiatry, Volume 7 Issue 10, October 01, 2018”. I en annan studie visas hur skador i hippocampus CA3- område är relaterade till hyporeaktivitet och förhöjd självmordsrisk. Detta är för Emotras del mycket viktiga observationer, eftersom de besvarar klinikernas frågor om den bakomliggande biologiska mekanismen till fenomenet, hyporeaktivitet. Ingen har tidigare kunna visat hur allt hänger samman. Att kunna peka på en biologisk förklaringsmodell kommer att underlätta kommunikationen med potentiella kunder.

Ytterligare ett flertal viktiga forskningsstudier pågår och kommer att rapporteras längre fram, däribland artikeln från den avslutade multicenterstudien, EUDOR-A, vars manuskript är under framtagning av en grupp forskare som medverkade i studien.

Över 1 500 patienter har testats med EDOR® sedan den naturalistiska (och icke blinda) europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, startade under hösten 2014. Av etiska skäl, med beaktande av resultat från tidigare blinda studier och med hänsyn till de kunskaper Lars-Håkan Thorell har om hyporeaktivitet och dess associerade självmordsrisk, designades EUDOR-A som en öppen naturalistisk studie. Det betyder att studien har genomförts utan kontrollgrupper eller jämförande populationer och att alla kliniker omedelbart fått besked om svaren från de tester som gjorts. För Emotras del kommer studien att kunna användas som en fältstudie där man kan följa vad som händer i en tillämpning, närliggande en rutinmässig klinisk användning av EDOR. Som kommunicerats tidigare, är några av de viktigaste observationerna att klinikerna tagit stor hänsyn till testresultaten och att studien resulterat i en mycket låg andel självmord jämfört med tidigare blinda eller delvis blinda studier.

-          Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande för Emotras ansökan nr 2016-516080 ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK”. Tidigare har svenska Patent- och registreringsverket, PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3, ”Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk”.

Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU, USA och Kanada. Från amerikanska patentverket har Emotra mottagit ytterligare en invändning mot patentansökan. Emotra har tagit del av invändningen och ser inga svårigheter att förklara att den tidigare patentpublikation som patentverkets invändning baseras på inte utgör något hinder för Emotras patent.

EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

-          Om självmordsproblematiken

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i åldrarna 15-44 år, totalt nära 1 500 årligen, under de senaste 20 åren, i Sverige och nära en miljon i världen. Det stora flertalet personer som försöker ta sina liv lider ofta av depression och har många gånger haft kontakt med vården, kort tid före självmordsförsöket. I genomsnitt medför varje enskilt självmordsförsök, i det svenska samhället, direkta vårdkostnader om 0,9 MSEK (enligt Räddningsverket, 2004). Andelen depressionssjuka är relativt likartat i den industrialiserade delen av världen. Totalt 150 000 i Sverige och mellan 5 och 10 miljoner i Europa respektive USA, behandlas årligen för depression.

-          Tidigare kliniska studier

Resultaten från tidigare studier visar entydigt att andelen självmord är betydligt högre bland de som testats vara hyporeaktiva än bland de reaktiva patienterna. Senare testresultat, publicerades under september 2013 i Journal of Psychiatric Research, från 783 tyska patienter har bekräftat samtliga tidigare uppnådda goda resultat.

-          EDOR®, test och produkt

De elektrodermala mätningar som görs enligt Emotras metod, EDOR®, beror på hudens (derma) varierande svettberoende förmåga att leda svag ström. Ju mer en person reagerar på en signal, desto starkare ström uppmäts. Det är främst svettkörtlar i huden på insidan av fingrar och tår som är känsliga för yttre händelser som ljudsignaler. Genom att ge noggrant utvalda ljudstimuli med noggrant utprovade tidsintervall under en klart definierad testsituation, kan överlevnadsviktiga reaktioner i hjärnan mätas som en kort och omärklig ökning av fingersvettning. Genom att testa reaktioner på dessa signaler kan man fastställa vilka som är elektrodermalt hyporeaktiva. När man väl konstaterat att en patient är hyporeaktiv, kan man förutsätta att detta tillstånd varar i minst 1-2 år och kan vara mycket långvarigt. I kombination med en allvarlig depression innebär hyporeaktivitet en signifikant ökad självmordsbenägenhet. Själva testet tar 15 minuter och hela undersökningen med förberedelser och avslut tar under 30 minuter att genomföra. De objektivt uppmätta värdena ger tillsammans med övrig riskbedömning värdefull information om i vilken omfattning den testade personen behöver särskilda självmordspreventiva insatser.

      Fördelar med EDOR®   
 • Med hög precision skiljer testet ut     de i risk för självmord från de som inte är i risk
 • Självmordspreventiva     insatser till de som är i risk
 • Objektiva     och kvantitativa mätresultat
 • Många liv     kan räddas
 • Vårdkostnader     minskar
 • Ledande     forskare bakom metoden
 • Snabbt test, enkelt att utföra
 • Kliniska bevis publicerade
                                       

Produkten EDOR® består av hård- och mjukvara som tillsammans utgör ett komplett mätsystem; ett egenutvecklat mätinstrument ” EDOR® Box”, ett par hörlurar, en specialutrustad laptop, mjukvara samt utbildningspaket och experttjänster över Internet.

EDOR® Box är stor som ett glasögonfodral. Den placeras på skrivbordet framför den person som ska testas. Sensorer för mätning av elektrodermal aktivitet och blodflöde i fingrar är monterade på ovansidan. Produkten är utformad så att patienter inte behöver transporteras till ett psykofysiologiskt laboratorium som annars är vanligt med den ökade risken för självmordsförsök som själva transporten medför. Många års forskning och lång erfarenhet från fältet ligger till grund för konstruktionen av produktsystemet.

Göteborg den 24 oktober 2018
Claes Holmberg, avgående VD och ny styrelseordförande
Resultaträkning i sammandrag jul   - sep jan   - sep jan   - dec
Belopp i kSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 1 0 3 0 0
Rörelsens kostnader -1 328 -3 200 -4 935 -6 742 -9 282
Rörelseresultat -1 327 -3 200 -4 932 -6 742 -9 282
Resultat från finansiella poster - -1 -2 -2 -2
Resultat före skatt -1 327 -3 201 -4 934 -6 744 -9 284
Skatt 39 39 118 118 158
Periodens resultat -1 288 -3 162 -4 816 -6 626 -9 126
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,33 -0,35 -0,62 -0,79
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,09 -0,33 -0,35 -0,62 -0,79
Genomsnittligt antal aktier 13 702 259 9 517 860 13 702 259 10 717 688 11 561 317


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 364 1 114 1 942
Omsättningstillgångar
Varulager 773 589 728
Övriga fordringar 436 669 413
Kassa bank 3 509 11 014 8 251
Summa omsättningstillgångar 4 718 12 272 9 394
Summa tillgångar 5 082 13 386 10 336


Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 3 175 10 491 7 991
Avsättningar 79 237 197
Långfristiga skulder 0 35 35
Kortfristiga skulder 1 828 2 623 2 113
Summa eget kapital och skulder 5 082 13 386 10 336


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – sep2018 jan – sep2017 jan – dec 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändring av rörelsekapital -4 388 -6 166 -8 514
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -284 200 -193
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -22
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -70 12 296 12 296
Periodens kassaflöde -4 742 6 330 3 567
Likvida medel vid årets början 8 251 4 684 4 684
Likvida medel   vid periodens slut 3 509 11 014 8 251


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2016-12-31 1 761 1 097 -5 1 897 4 750
Resultat disp enl stämma 5 -5 0
Upplösning uppskrivning -365 365 0
Nyemission 774 13 035 13 809
Emissionskostnader -1 442 -1 442
Periodens resultat -6 626 -6 626
Eget kapital 2017-09-30 2 535 732 11 593 -4 369 10 491
Upplösning uppskrivning -123 123 0
Periodens resultat -2 500 -2 500
Eget kapital 2017-12-31 2 535 609 11 593 -6 746 7 991
Resultat disp enl stämma -11 593 11 593
Upplösning uppskrivning -365 365 0
Periodens resultat -4 816 -4 816
Eget kapital 2018-09-30 2 535 244 0 396 3 175


Nyckeltal jan – sep 2018 jan – sep 2017 jan – dec 2017
Nettoomsättning, kSEK 3 0 0
Rörelseresultat, kSEK -4 932 -6 742 -9 282
Periodens resultat, kSEK -4 816 -6 626 -9 126
Resultat per aktie, SEK -0,35 -0,62 -0,79
Eget kapital per aktie, SEK 0,23 0,77 0,58
Avkastning på eget kapital,   % Neg Neg neg
Soliditet, % 62,5 78,4 77,3
Medelantalet medarbetare 4 3 3
Genomsnittligt antal aktier 13 702 259 10 717 688 11 561 317
Antal aktier vid periodens   utgång 13 702 259 13 702 259 13 702 259

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital, %: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget   kapital.
Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Resultat per aktie, SEK: Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt   antal aktier.
Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.

Nettoomsättning                                                                                                                                            Bolagets försäljning av test-analyser, service och underhåll har genererat intäkter om 3 KSEK under perioden.

Rörelseresultatet                                                                                                                                            

Kostnaderna har fortsatt minskat och är under perioden ca 1,8 MSEK lägre jämfört med motsvarande period föregående år. En skillnad i kostnadsmassan jämfört med tidigare är emellertid att det nu är marknadsföringen, som tar den större andelen av bolagets kostnader. Övriga externa kostnader har minskat i och med att kostnaderna i samband med den kliniska studien, EUDOR-A, avslutades under 2017. Personalkostnaderna har ökat med anledning av rekrytering av marknadschef.

Emotras finansiella status

Emotra har påbörjat marknadslanseringen av EDOR® vilket medför att det huvudsakliga kostnadsstället har skiftat från utveckling och kommersialisering till marknadsföring.

Även om marknadsaktiviteterna, efter införandet av en ny strategi i januari 2018, är betydligt mer kostnadseffektiva, har styrelsen konstaterat att disponibla medel inte är tillräckliga för att finansiera en bred internationell marknadsintroduktion av EDOR®. Processen att övertyga den psykiatriska sjukvården att införa ett konceptuellt helt nytt arbetssätt är tidskrävande. Bolaget behöver tillföras resurser för att möjliggöra en uthållig satsning på att få igång ett antal framträdande privata psykiatriska kliniker, sjukhus och sjukhuskedjor i några av Europas större städer. Emotra räknar med att denna strategi i ett något längre perspektiv ska öppna upp den bredare psykiatrimarknaden.

Styrelsen för nu diskussioner om hur Bolaget skulle kunna tillföras ytterligare kapital för att finansiera en bred och uthållig internationell lansering av EDOR®.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Emotra är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Emotras produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet om 2 534 917,915 SEK är fördelat på 13 702 259 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,185 SEK.
Aktien är noterad på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen EMOT.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2018                                                                                 den 21 februari 2019

 
Årsstämma hölls den 9 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se och kan även rekvireras från bolaget per e-post claes@emotra.se.
 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 24 oktober 2018
Emotra AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta Claes Holmberg, styrelseordförande, Emotra AB, 0708-25 45 47 claes@emotra.se

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.


Claes Holmberg, styrelseordförande
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se


Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB