Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-10-25 08:00:00

Everysport Media Group AB: Delårsrapport juli - september 2018 Everysport Media Group (publ.)

Fortsatt kraftig resultatförbättring och förbättrad position inför framtiden

- Stadig tillväxt inom egna produkter och tjänster

Sammanfattning juli - september 2018: 

Omsättning: 20,6 mkr (22,6 mkr)

EBITDA-resultat: 2,3 mkr (-2,4 mkr)

Resultat efter skatt: -1,0 mkr (-11,1 mkr)

Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,10 kr

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,7 mkr (-0,6 mkr)

Sammanfattning  januari - september 2018:

Omsättning: 65,8 (69,6 mkr)

EBITDA-resultat: 6,3 mkr (-2,9 mkr)

Resultat efter skatt: -3,6 mkr (-19,5mkr)

Resultat per aktie: -0,03 kr (-0,17 kr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4,4 mkr (-1,6 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

Den starka resultatutvecklingen under årets första halvår fortsatte under det tredje kvartalet med ett positivt EBITDA-resultat om 2,3 mkr (-2,4 mkr). Vi har under året fortsatt rensa bort ett antal olönsamma projekt, vilket bland annat medfört en lägre totalomsättning för koncernen än under föregående år.
Våra egna produkter och tjänster växer emellertid stadigt med en tillväxt motsvarande 8,5%, då de växte till 18,1 mkr (16,7 mkr). Det är våra egna produkter och tjänster som driver vår lönsamhet och det är här vi väljer att fokusera våra insatser.

Ett glädjande exempel som är värt att lyfta fram är att vi fortsätter att växa kraftigt i Nordamerika. Vår största sajt på kontinenten, Eliteprospects, fortsatte att växa i det tredje kvartalet där besöksantalet från USA var 35,5% högre än under motsvarande period 2017 – och i Kanada 46,6% högre! Lägg därtill att vi sedan lanseringen av ett så kallat inloggat läge på Eliteprospects i somras har fått över 10 000registrerade medlemmar, vilka vi nu arbetar aktivt med att konvertera till Premium-medlemmar.

Efter kvartalets slut meddelade vi att ESMG säkrat ett större samarbetsavtal med speloperatören ATG,som innebär leverans av innehåll både kring trav- och sportspel. Ett styrkebesked som vi hoppas ger eko både i Sverige och internationellt, där ATG har en tydlig tillväxtstrategi. Flera större utvecklingspro-jekt pågår just nu parallellt, där två kommer se dagens ljus under det fjärde kvartalet; en internationell hockeysajt producerad via vår nyligen etablerade verksamhet i USA, samt en speltipssatsning för dennorska travmarknaden.

Framåtblickande uttalande

ESMGs huvudmål för 2018 var att kvartalsvis leverera ett positivt EBITDA-resultat. För det fjärde kvartalet ser vi en fortsatt positiv utveckling och vi bedömer att koncernen kommer att kunna leverera ett positivt EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet om 1,5-2,0 mkr. Samtidigt som vi har fokus på att lönsamhet på kort sikt skall säkerställas kommer flertalet utvecklingsprojekt initieras och lanseras under det fjärde kvartalet. Dessa nya projekt i kombination med en stabil underliggande lönsamhet skall skapa förutsättningar för gruppens långsiktiga tillväxt och värdeskapande.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens slut

- Efter periodens utgång lanserades Captain, ett mobilspel med hockeykort, som utvecklats isamarbete med Insert Coin.

- Efter periodens slut säkrades ett större samarbetsavtal med ATG som innebär leverans av innehåll både kring trav- och sportspel. ESMG blir i och med avtalet en nyckelpartner för ATGs tillväxtstrategi både i Sverige och internationellt.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under juli – september 2018.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen var lägre under det tredje kvartalet 2018 i jämförelse med samma kvartal föregående år, 20,6 mkr (22,6 mkr).

För den del som avser koncernens egna produkter och tjänster ökade däremot omsättningen till 18,1 mkr från 16,7 mkr föregående år. Det motsvarar en omsättningsökning om 8,5% för koncernens egna produkter och tjänster jämfört med samma kvartal föregående år.

EBITDA och EBIT

EBITDA inklusive engångsposter för det tredje kvartalet uppgick till 2,3 mkr (-2,4 mkr).
Det förbättrade EBITDA-resultatet är dels ett resultat av effektiviseringsåtgärder av organisationen menframförallt en ökad försäljning av koncernens egna produkter med högre marginal vilket beskrivits istycket ovan.

EBIT uppgick för tredje kvartalet 2018 till -0,8 mkr (-12,9 mkr). Rörelseresultatet för samma kvartal på-verkas av planenliga avskrivningar på goodwill och utvecklingsprojekt om -3,1 mkr (-10,5 mkr).

Avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt kommer att fortsätta framåt så länge bolaget tilläm-par K3-regelverket och det finns goodwill och balanserade utvecklingsprojekt. Avskrivningarna är inte kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår under kvartal tre till 0,1 mkr (0,2 mkr)

Finansiell ställning, likviditet eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 16,3 mkr (23,0 mkr) och en soliditet om 31% (36%).

Likvida medel vid periodens utgång var 2,9 mkr (0,7 mkr).
En omklassificering inom kassaflödesanalysen från kvartal 1 har gjorts av en post om 2,6 mkr. Posten låg tidigare inom rörelsekapitalet men har nu korrekt flyttats till finansieringsverksamheten då det avsåg ett kortsiktigt lån. Det kortsiktiga lånet är nu även amorterat i sin helhet.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 september 2018 var 112 580 948 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Bolaget har även ett utestående konvertibellån om 4 000 000 kr med maximal teckningsrätt om 5 000 000 aktier av serie A. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen un-der den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group. Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och 0,80 kronor.

Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande 2015-12-22 att tilldela intresserade anställdasamt styrelseledamöter 5 699 996 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 2 februari 2018 till och med den 2 februari 2019. De nya aktierna skall gerätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ochvissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission avhögst 6 754 847 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 130 035 791 st.

Vid tredje kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 952 aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick under tredje kvartalet till 60 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapporten för perioden oktober-december 2018 kommer att publiceras den 15 februari 2019. Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se Stockholm 2018-10-25

Hannes Andersson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 0707-36 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018.Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB