Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-10-31 08:34:13

SealWacs AB: SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2018

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2018.

Sammanfattning perioden januari – september 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 887 kSEK (-1 856)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,31 SEK (-0,60)
 •  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 536 kSEK (448)
 •  Utvärdering i löpande produktion hos ledande svensk tillverkare
 •  Ytterligare en svensk tillverkar kommer att utvärdera

Sammanfattning perioden april – september 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -426 kSEK (-424)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,07 SEK (-0,14)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 •  Utvärdering under realistiska produktionsförhållanden har pågått löpande
 •  Korrigerande åtgärder mot sommarens problem genomförda
 •  Systemet anpassat för utvärdering hos ytterligare en svensk tillverkare

VD-kommentarer

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under tre första kvartalen 2018

 • SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina rutiner. Genom att låta ett fåtal ledande svenska tillverkare utvärdera tekniken och få tidig erfarenhet av rutinmässig användning av sensorn får bolaget nu in värdefull feedback på produkten och önskemål om relevanta användargränssnitt.
 • Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har nu varit installerat och i funktion i löpande produktion under andra och tredje kvartalet 2018. Systemet fungerade till att börja med utmärkt och helt enligt förväntningarna. Ett avbrott, sannolikt som en följd av vibrationen i produktionslinjen noterades under våren. Det föranledde vissa åtgärder och efter det har inga liknande problem uppstått.
 • De problem som upptäcktes under sommaren och som tidigare informerats om, har åtgärdats. Styrelsens bedömning är att, med de åtgärder som vidtagits, några liknande problem inte ska behöva uppstå i framtiden. Den pågående utvärderingen i löpande produktion, syftar till att identifiera och lösa eventuella problem innan tekniken sprids till fler kunder. Utvärderingen ska också säkerställa att signaler från såväl godkända som underkända svetsfogar fångas av systemet.
 • Utvärderingen hos denna tillverkare fortsätter ytterligare en tid. De problem som observerats och föranlett korrigerande åtgärder visar att det var ett riktigt beslut att begränsa introduktionen till några få svenska tillverkare. Det har avsevärt underlättat att lösa problematiken.  
 • I övrigt visar utprovningen att systemet fungerar utmärkt och att signalerna fångas helt enligt specifikation. Larmet kan dock optimeras för att underlätta maskinoperatörernas arbete.
 • Nu förbereds utprovning hos ytterligare en av de ledande svenska tillverkarna av plastpåsar på rulle. Styrelses bedömning är att den utvärderingen kommer att gå betydligt snabbare, med tanke på att sensor + larm redan har genomgått en omfattande och ingående anpassning mot en tillverkares produktionsprocesser.
 • Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

Sedan slutet av förra året har vi varit igång med anpassning och utprovning hos en av de tillverkare vi samarbetet med under utvecklingen av vårt system. Det arbetet har löpt på väldigt bra och vi kan idag konstatera att vi fått en betydligt mer omfattande bild av hur systemet kan anpassas efter tillverkarnas processer. Vi har dessutom kommit långt i utprovningen av när systemet ska larma. Den kunskapen kommer vi ha med oss när vi installerar hos nya kunder.

De problem som hittills upptäckts under den pågående utprovningen är samtliga av det slaget att de gått att åtgärda dem med relativt enkla insatser men samtidigt är det viktigt att påpeka att utprovningen måste fortsätta till dess att systemet fungerar utan avbrott.

Nu förbereds utvärdering hos ytterligare en svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. Om den avlöper väl torde goda möjligheter till en succesivt breddad marknadsintroduktion föreligga.

Genom detta arbete har vi tillägnad oss värdefull kunskap om tillverkarnas processer och önskemål och därigenom vet vi betydligt bättre hur vi ska tillfredsställa kundernas behov.

Även om processerna varierar en del hos våra olika potentiella kunder och möjligtvis även deras önskemål om absoluta larmnivåer och hur de önskar använda den data, som systemet genererar, kommer framtida installationer att underlättas väsentligt av de pågående utprovningarna hos en av våra viktigaste samarbetsparter.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 3 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Slitagetester har genomförts, i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle. Testerna har visat att sensorn kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Sensorn kommer heller inte att påverka den löpande produktionen eller utrustningen på något sätt.

Efter att ett antal prototyper av sensorn tagits fram och testats på olika sätt producerades den första seriemässiga sensorn. Initiala stabilitetsproblem i signalen hos den förminskade seriemässigt tillverkade sensorn observerades under senvåren 2017. Problemen med signalens försämrade stabilitet löstes dock efter några månaders arbete.

Under hösten 2017 fokuserade arbetet på att ta fram ett larmsystem och ett användarinterface som underlättar arbetet för maskinoperatörerna. Dessa insatser bestod av mer normalt ingenjörsarbete och krävde inte några direkta tekniska genombrott. I det fortsatta anpassnings- och utvärderingsarbetet ställs dock stora krav på att anpassa systemet så att det blir lättanvänt och att det tillhandahåller produktionsdata på ett för plastpåstillverkarna överskådligt och användbart sätt. Verksamheten har under det senaste året i stor utsträckning inriktats mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem.

SealWacs har hela tiden räknat med att detta skulle vara en tidskrävande process, som ingår i utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

Anordningen för infästning av själva sensorn i produktionslinjen har förstärkts för att bättre stå emot vibrationer i maskinen. Ett antal handhavandefel har lett till avbrott i driften. I några fall har systemet larmat felaktigt, vilket föranlett åtgärder från SealWacs. Viss anpassning av larm/användarinterface behöver optimeras ytterligare. Dessa arbetsinsatser beräknas ta ytterligare en tid. Därefter borde det vara möjligt att fortsätta att köra systemet i kontinuerlig drift och visa hur enkelt och användbart systemet är för en rationell produktionsdrift.

En styrkefaktor är att SealWacs i det pågående arbetet samarbetar med ledande svenska plastpåstillverkare, aktörer på bolagets framtida marknad.

Åtgärderna för att förstärka infästningsanordningen och därigenom förbättra sensorns förmåga att stå emot vibrationer, produktionsberedning, kvalitetssäkring, tillverkning, stegvis framtagning av larmfunktionen, anpassning till kundernas tillverkningsprocesser och succesiva utprovningar har förbrukat ett ökat antal ingenjörstimmar och inneburit högre materialkostnader. Trots detta har de totala kostnaderna för utveckling och verksamhetsdrift hållits nere på en tämligen låg nivå.

Ett komplett system utvärderas nu i användartester på den svenska marknaden hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. Först när anpassningen till tillverkarens processer har genomförts tillfredställande, när det går att konstatera att sensor och larmsystem fungerar väl tillsammans, när utprovning av gränser för godkända och underkända larm har fastställts, när eventuella problem har åtgärdats och det kan konstateras att användningen minskar kassationsproblemen, kommer produkten att introduceras bredare på marknaden.

Den processen är nu långt framskriden. Inom de närmaste veckorna går SealWacs igång med utvärdering hos ytterligare en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. Förberedelser för detta är långt framskridna.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur kunderna önskar använda utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor    
 • SealWacs     Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för     tillverkare av plastpåsar på rulle 
 • Metoden     upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid 
 • Omfattande     utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till     ett minimum 
 • Kassationskostnaderna     minskar radikalt 
 • SealWacs     produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag 
 • Global     marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer 
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 31 oktober 2018

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag jul   - sep jan   – sep jan   - dec
Belopp i kSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning - - - - -
Rörelsens kostnader -426 -424 -1 887 -1 856 -2 3113 076248 449
Rörelseresultat -426 -424 -1 887 -1 856 -2 311
Resultat från finansiella poster - - - - -
Resultat före skatt -426 -424 -1 887 -1 856 -2 311
Skatt - - - - -
Periodens resultat -426 -424 -1 887 -1 856 -2 311
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,07 -0,14 -0,31 -0,60 -0,71
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,07 -0,14 -0,31 -0,60 -0,71
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 3 079 560 6 160 540 3 076 367 3 234 786


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 208 241 526
Kassa och bank 2 536 448 4 011
Summa omsättningstillgångar 2 744 689 4 537
Summa tillgångar 4 794 2 739 6 587
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 3 820 1 687 5 707
Avsättningar 440 440   440
Kortfristiga skulder 534 612 440
Summa eget kapital och skulder 4 794 2 739 6 587


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – sep2018 jan – sep2017 jan – dec 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -1 887 -1 856 -2 311
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 412 92 -365
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 34 4 509
Periodens kassaflöde -1 495 -1 730 1 833
Likvida medel vid periodens början 4 011 2 178 2 178
Likvida medel   vid periodens slut 2 536 448 4 011


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2016-12-31 953 1 214 33 1 309 3 509
Nyemission 2 53 55
Emissionskostnader -21 -21
Periodens resultat -1 856 -1 856
Eget kapital 2017-09-30 955 1 214 65 -546 1 687
Resultat disp enl stämma -33 33 0
Nyemission 955 5 206 6 161
Emissionskostnader -1 685 -1 685
Periodens resultat -455 -455
Eget kapital 2017-12-31 1 910 1 214 3 553 -969 5 707
Resultat disp enl stämma -3 553 3 553
Periodens resultat -1 887 -1 887
Eget kapital 2018-09-30 1 910 1 214 0 696 3 820


Nyckeltal jan - sep 2018 jan – sep 2017 jan – dec 2017
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -1 887 -1 856 -2 311
Periodens resultat, kSEK -1 887 -1 856 -2 311
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,31 -0,60 -0,71
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,31 -0,60 -0,71
Eget kapital per aktie, SEK 0,6229 0,55 0,92
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg
Soliditet, % 79,7 61,6 86,6
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 3 074 770 3 234 786
Antal aktier vid periodens   utgång 6 160 540 3 074 770 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2017 en nyemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. 3 080 270 aktier nyemitterades och SealWacs tillfördes därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,7 MSEK. 2 971 917 aktier (motsvarande cirka 96,5 procent) tilldelades tecknare med företrädesrätt.

SealWacs har nu finansiell uthållighet och kan därmed fullfölja planerna på att lansera en sensor för automatisk övervakning och kontroll av svetsfogar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.                                                                                                                                                                                För att minimera de finansiella riskerna i Bolaget bedrivs allt arbete i en liten organisation och med små medel. Overheadkostnader hålls på en mycket låg nivå. Bolagets likvida medel används nästan uteslutande till att driva utvecklingsprojektet och att finansiera en omfattande utvärdering av systemet ute hos tillverkarna.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2018                                                                                       den 26 februari 2019
                                                    
Årsstämma hölls den 4 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 31 oktober 2018
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD, Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018. 


Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      


SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB