Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-23 08:30:00

Josab Water Solutions AB: Delårsrapport 1 januari - 30 sept. 2018 Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

1 januari – 30 september 2018

  • Vattenprojektet i Hyderabad, 189 maskiner klara och levererar vatten.
  • Tester påbörjade av Josabs teknik i Kina baserat på avtal med partner och vattenmyndighet.
  • Josab medverkar i upphandling av vattenrening i Ethiopien efter lyckade tester.
  • Josab Ungern avslutat lyckade tester i Serbien på arsenikhaltigt vatten.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 3 513 tkr, varav 877 tkr Q3.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -12 057 tkr, varav -3 903 tkr Q3.

FINANSIELL UTVECKLING 

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen i koncernen, under Q3,   uppgick till 877 tkr, (fg år 195 tkr), och under årets första nio månader till   3 513 tkr. Intäkterna är främst hänförliga till vattenprojektet i Indien och   materialförsäljning i Ungern.Nettoomsättningen i moderbolaget,   under Q3, uppgick till 1 304 tkr, (fg år 17 tkr), och under årets första   nio månader till 1 372 tkr, (fg år 81 tkr). Av intäkterna avser   1 260 tkr koncernfakturering som elimineras koncernmässigt.   Faktureringen har tillkommit pga ny tolkning av aktiva och passiva holdingbolag,   som för avdragrätt för ingående moms kräver fakturering av koncerntjänster   till dotterbolag.Övriga intäkter avser EU-stöd för   produktions- anläggningen i Ungern

RÖRELSENS KOSTNADER
Koncernens   rörelsekostnader uppgick under Q3 till 4 247 tkr, (fg år 3 202),   och under årets första 9 månader till 14 428 tkr, (fg år 11 076   tkr). Kostnaderna under Q3 hänför sig till råvaror och material 627 tkr,     (9 mån 2 146 tkr), övriga externa   kostnader 1 882 tkr,   (9 mån   6 639 tkr), personalkostnader 1 357 tkr, (9 mån 4 542 tkr)   samt avskrivningar 381 tkr,(9 mån 1 101 tkr).De   ökade kostnaderna jämfört med fg år beror i huvudsak på ökade   materialkostnader kopplat till den ökade försäljningen, kostnader för ny   profil och hemsida, ökade produktutvecklings- och testkostnader samt på högre   avskrivningar.Moderbolagets   rörelsekostnader 7 497 tkr, (fg år 7 251 tkr), ligger på plan och   totalt sett i paritet med fg år, med något lägre konsultkostnader men högre   kostnader för ny profil och hemsida   samt testkostnader

RESULTAT

Rörelseresultatet   för koncernen under Q3 uppgick till       -3 266 tkr, (fg år -2 939 tkr), och för 9 månader till     10 612 tkr, (fg år -10 335).   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 057 tkr, (fg år   -10 455 tkr), för 9 månader, och försämringen jämfört med fg år är   främst  relaterat till räntekostnader   på konvertibelt lån.Rörelseresultatet   för moderbolaget för 9 månader uppgår till -6 125 tkr, (fg år   -7 170 tkr), där årets resultat inkluderar koncernfakturering om   1 260 tkr, (fg år 0 tkr). Resultat efter finansiella poster -7 597   tkr, (fg år -7 340 tkr). Räntekostnader för konvertibelt lån uppgår till   1 875 tkr, (fg år 0 tkr).

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL   STÄLLNING
Under årets första 9 månader var   kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -12 383 tkr, från   investeringsverksamheten -2 540 tkr, samt från finansieringsverksamheten   +5 tkr. Periodens totala klassaflöde var -14 918 tkr. Likvida medel   uppgick vid periodens slut till 14 769 tkr i koncernen. Styrelsen   ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt

INVESTERINGAR
Investeringar   i materiella anläggningstillgångar uppgår under 9 månader till 2 540   tkr, och avser förträdesvis vattenkiosker i vattenprojektet i Indien. Under   sista kvartalet 2018 planeras inga större investeringar. Övriga investeringar   under året, i form av ny profil och hemsida, produktutveckling, kostnader för   tester har löpande kostnadsförts i respektive verksamhet. Inga större   investeringar är planerade för sista kvartalet 2018.

FRAMTIDSUTSIKTER
Koncernens   organisation är idag i fas med bolagets nuvarande verksamhet. Eventuella nya   projekt kan kräva nya investeringar, men prövas från fall till fall. Övrig   expansion bedöms klaras av med befintlig personal, och via agenter för nya   områden där Josab idag inte är etablerade.Styrelsen   är med dessa förutsättningar positiv till framtiden, och att bolaget med   pågående, och kommande, projekt skall kunna öka omsättningen kraftigt   kommande år. Styrelsens   prognos är att rörelseresultat för 2018 kommer att ligga i nivå med 2017,   trots betydligt högre intäkter, men även belastat med kraftiga investeringar   i verksamheten för att kunna vända bolagets resultat under kommande år. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER   UNDER RAPPORTPERIODEN
Vattenprojektet i Hyderabad har fortsatt och 189   maskiner står klara och levererar vatten. Tekniska tillståndet för gruvbrytning i Ratka,   Ungern, förlängt med 10 år.På årsstämman antogs ny bolagsordning och bolaget   ändrade firma till Josab Water Solutions AB.Pilotprojekt i norra Serbien påbörjat, och   avslutat, via Josabs dotterbolag i Ungern, tillsammans med annat ungerskt   bolag. Höga halter av arsenik och andra föroreningar i vattnet. Testerna har   varit väldigt lyckade och halterna har nedbringats till nivåer för godkänt   dricksvatten. Tester av serbiska myndighet pågår för att erhålla lokala   tillstånd att använda tekniken.Josab har tecknat avtal med Global Green Development   Capital China Co. Ltd, för att etablera Josabs ekologiska AqualiteTM   baserade vattenreningsteknik i Kina. Under september månad började   förberedelserna för tester efter avtal med Beijing Win Fortune Technology   Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co., i samarbete med   ”Rural Drinking Water Safety Center”, en del av ministeriet för   vattenresurser för den kinesiska landsbygden. Målet är att erhålla ett   licensavtal med en kinesisk affärspartner efter dessa tester.Josab   har under perioden, som ett av tre inbjudna företag, lämnat in ett anbud i en   internationell upphandling avseende järn- och manganhaltigt vatten i   Ethiopien. Upphandlingen administerars via Addis Ababa Water and Sewerage   Authority. Upphandlingen avser 5 borrhål, alla i området runt Addis Ababa.   Utvärderingstiden var i upphandlingen 90 dagar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Förberedelserna för tester i Kina har fortsatt   och en containerbaserad maskin har placerats på en testplats.Under december beräknas testerna göras med   utvärdering av myndigheter på plats.Josab har tecknat avtal med franska Alcimex bl.a   för att i samband med testerna i Kina dra största möjliga nytta av Dr Wilfrid Balmers kunskaper om applikationer med zeoliter. Balmer kommer att agera som   tf. CTO, och teknisk rådgivare och även medverka i utvecklingen av Josabs   produktportfölj.Josab har tecknat ett nytt agentavtal med   HummelTrade Kft avseende marknadsutveckling och försäljning av Josabs produkter i mellanöstern och i Ryssland. Detta är ett planerat steg i Josabs  utveckling i områden där vi inte är representerade tidigare. Att själva bygga   upp organisationer långt ifrån de idag etablerade, är väldigt kostsamt  jämfört med att knyta till sig agenter och samarbetspartners som redan har etablerade kontaktytor och partners i områdena.  

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

  •  Bokslutskommuniké för 2018, 2019-02-28 

Josab Water Solutions AB (publ)Stockholm den 23 november 2018

För Styrelsen    

Johan Gillgren CEO

För mer information, kontakta:Johan Gillgren, CEO

Tel: +46 (0) 8 121 389 00

Email: info@josab.com             

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.           

JOSABS VERKSAMHET            
Josab Water   Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för   ekologisk vattenrening. Med filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder   vatten renas ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig   hållbarhet. Josab   är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar hållbara produkter, ren   teknik och bidrar samtidigt med kunskap kring hur vatten kan renas på ett   ekologiskt och hållbart sätt.Josabs   ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi ökar på så sätt   förutsättningarna för att nå mänskliga och jämlika levnadsvillkor och skapa   en renare värld.Rent   vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder människor lever idag utan   tillgång till rent vatten, trots att det anses vara en mänsklig rättighet   enligt FN.

VISION & AFFÄRSIDÉ
Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk   vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara produkter och ren   teknik. Erbjuda produkter,   lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det   egna filtermaterialet Aqualite™.

STRATEGI
Att rena   förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening   och WHO-standard är Josabs huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta   orders, där josabs produkter utgör en permanent del av den reguljära   vattenförsörjningen och specifikt infrastrukturen för   dricksvattenförsörjning, prioriteras. Marknaden för produkter som stödjer   infrastruktur för dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam.   Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.

KUNDER
Josabs kunder   är främst stater, myndighet och större organisationer. 

PRODUKTER
Kärnan i Josabs   produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat med   ett UV-ljus.Aqualite™ ger en effektiv   rening utan att blanda in Kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan   har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500M3/g.   Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 1   mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent till detta lägger   vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier,   virus och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium,   vilket är resistenta mot klor och tål många former av UV- bestrålning. Standardprodukter byggs på en fast   plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och   flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden   för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer.   Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta   vattenreningsenheten renar 5m3 per   dygn och den största enheten renar 3000m3 per dygn.Vi har även skräddarsydda produkter. Varje   reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en   del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi vana att plats- och   behovsanpassa våra lösningar utefter varje situation och omgivning. Genom åren har vi hittat nya   användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller   vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra produkter är en del   av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska lösningar användas i allt   från badhus till rening vid djurhållning.        
                                                        

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

1/7 2018- 1/7 2017 1/1 2018- 1/1 2017- 1/1 2017-
Belopp i tkr 30/9 2018 30/9 2017 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
Nettoomsättning 877 195 3 513 544 989
Övriga rörelseintäkter 104 68 303 197 302
Rörelsens kostnader -4 247 -3 202 -14 428 -11 076 -16 985
Rörelseresultat -3 266 -2 939 -10 612 -10 335 -15 694
Resultat från finansiella   poster -637 -27 -1 445 -120 -321
Resultat efter finansiella poster -3 903 -2 966 -12 057 -10 455 -16 015
Skatt på periodens resultat - - - - 331
Periodens resultat -3 903 -2 966 -12 057 -10 455 -15 684
Resultat per aktie, kr -0,06 -0,04 -0,18 -0,16 -0,23
Antal aktier vid periodens   utgång 67 179 777 67 179 777 67 179 777 67 179 777 67 179 777
Resultat per aktie inklusive   optioner -0,05 -0,04 -0,16 -0,15 -0,21
74 179 777 69 179 777 74 179 777 69 179 777 74 179 777


Koncernens balansräkning i sammandrag  

Belopp   i tkr. 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
TILLGÅNGAR
Immateriella   anläggningstillgångar 2 385 2 309 2 381
Materiella   anläggningstillgångarFinansiella   anläggningstillgångar 38 5892 153 30 9782 021 37 1502 153
Varulager 2 843 3 199 2 677
Kortfristiga   fordringar 2 805 1 715 10 184
Likvida   medel 14 769 18 506 29 687
Summa tillgångar 63 544 58 728 84 232
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget   kapitalAvsättningar 32 254- 47 816- 45 262927
Långfristiga   skulder 25 857 4 880 24 928
Kortfristiga   skulder 5 433 6 032 13 115
Summa eget kapital och skulder 63 544 58 728 84 232
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående   eget kapital 45 262 38 665 38 665
Nyemission - 1 034 18 873
Avsättning   latens skatteskuld - - -
Överkursfond - 17 839 -
Optionsavtal 5 117 144
Uppskrivningsfond - - 1 439
Valutakursdifferens   uppskrivningsfond -956 616 1 825
Periodens   resultat -12 057 -10 455 -15 684
Utgående eget kapital 32 254 47 816 45 262

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

                 
             1/7 2018-            1/1   2018-              1/1 2017-              1/1 2017 -
Belopp   i tkr. 30/9 2018 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
Nettoomsättning 1 304 1 372 81 75
Övriga   rörelseintäkter - - - -
Rörelsen   kostnader -2 538 -7 497 -7 251 -10 285
Rörelseresultat -1 234 -6 125 -7 170 -10 210
Resultat   från finansiella poster -640 -1 472 -170 217
Resultat efter finansiella poster -1 874 -7 597 -7 340 -9 993
Skatt   på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -1 874 -7 597 -7 340 -9 993
Resultat   per aktie, kr -0,03 -0,11 -0,11 -0,15
Antal   aktier vid periodens utgång 67 179 777 67 179 777 67 179 777 67 179 777

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp   i tkr. 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
TILLGÅNGAR
Materiella   anläggningstillgångar 361 215 194
Finansiella   anläggningstillgångar 56 456 36 696 43 394
Varulager 100 200 100
Kortfristiga   fordringar 919 1 257 9 427
Likvida   medel 4 224 12 379 20 460
Summa tillgångar 62 060 50 747 73 575
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget   kapitalAvsättningar 35 519- 44 298- 43 111-
Långfristiga   skulder 24 928 3 607 24 928
Kortfristiga   skulder 1 613 2 842 5 536
Summa eget kapital och skulder 62 060 50 747 73 575
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående   eget kapital 43 111 32 648 32 649
Nyemission   - 1 034 1 033
Eget   kapitalandel konvertibler - - 1 439
Överkursfond - 17 839 17 839
Optionsavtal 5 117 144
Periodens   resultat -7 597 -7 340 -9 993
Utgående eget kapital 35 519 44 298 43 111


Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB