Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2019-02-15 08:00:00

Everysport Media Group AB: Bokslutskommuniké 2018 Everysport Media Group AB (publ.)

Stark organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat avslutar 2018

Sammanfattning oktober - december 2018: 

  • Omsättning: 23,9 msek (22,1 msek)
  • EBITDA-resultat: 2,6 msek (-0,3 msek)
  • Resultat efter skatt: -1,1 msek (-3,2 msek)

  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,03 kr)

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,4 msek (1,1 msek)

Sammanfattning helåret 2018

  • Omsättning: 89,6 msek (91,7 msek)
  • EBITDA-resultat: 8,9 msek (-3,2 msek)
  • Resultat efter skatt: -4,7 msek (-22,8 msek)

  • Resultat per aktie: -0,04 kr (-0,20 kr)

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 5,9 msek (-0,4 msek)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

”Med ett rekordkvartal i ryggen går ESMG in i det nya året. Den starka resultatutvecklingen under deförsta tre kvartalen fortsatte i kvartal fyra, med över 8% organisk tillväxt och med en resultatförbättringom 2,9 msek i jämförelse mot samma period föregående år. Utfallet blev bättre än prognosen sompresenterades i samband med Q3-rapporten (EBITDA-resultat om 1,5-2 msek) vilket i huvudsak berodde på en ökad efterfrågan av våra mediaprodukter. 2018 var det bästa året hittills för ESMG och vi har nu alla förutsättningar på plats för att implementera en aggressivare tillväxtstrategi för 2019 och framåt.

Under det fjärde kvartalet uppnådde gruppen en nettoomsättning om 23,9 msek (22,1 msek) och EBITDA-resultatet förbättrades kraftigt till 2,6 msek (-0,3 msek). EBITDA för perioden januari-december uppgick till 8,9 msek (-3,2) vilket är en resultatförbättring om över 12 msek jämfört med föregående år.

Det har varit ett viktigt fokus under 2018 att säkerställa att gruppen opererar med ett positivt EBITDA-resultat och kassaflöde. Det är därför med stor glädje vi konstaterar att vi uppnått dessa mål. Denna grund skapar goda förutsättningar för framtida tillväxt och ökat framtida aktieägarvärde.

2017 var ett utmanande år som förde med sig ett svagt resultat, men inför 2018 sjösattes ett störreomställningsarbete inom gruppen. Förutsättningarna för lönsamhet började formas genom en ny affärsplan och produktpaketering samtidigt som icke lönsamma projekt och produkter lades ned eller fasades ut. Vi är glada att våra satsningar på bland annat rörliga prismodeller och nya format(creative/native) gjort att vi under året uppnått en lönsam mediaaffär, som också fortsätter växa.Utöver vårt fokus på lönsamhet har vi fortsatt att investera i nyutveckling och under året har vi lanserat en rad nya produkter inom både vårt Media- och iGaming-område. Vår starka tillväxt i Nordamerika, genom EliteProspects, har även gjort att vi kunnat etablera kontor i USA och vi har nu personal på platssom arbetar aktivt med ESMGs fortsatta tillväxtresa på den nordamerikanska marknaden.

Under det fjärde kvartalet beslutade vi om att inleda en större satsning kring vårt rörliga erbjudande inom mediaområdet. Ett antal nyckelrekryteringar genomfördes där samtliga anslöt från årsskiftet,vilket omgående har gett effekt under januari. Besöksrekord har uppnåtts på sidor som FotbollDirekt och EliteProspects och nya större samarbetsavtal har slutits med ett antal större speloperatörer i Sverige.

Vi har en stärkt finansiell ställning genom att vi bland annat löst tidigare konvertibellån om 4 msek. Vårt förbättrade kassaflöde ger oss även goda möjligheter att fortsätta investera i ny tillväxt.Vi ser mycket ljust på framtiden och är fortsatt optimistiska kring vår målsättning att etablera en ledande marknadsposition både inom sportmedia och spelinformation”

Framåtblickande uttalande

Efter att gruppen under 2018 säkerställt positivt kassaflöde kommer ett antal nya strategiska satsningar lanseras under 2019. Vi kommer att fortsätta investera i befintliga och nya produkter samt stärka våra positioner både i Sverige och internationellt. Investeringarna innebär på kort sikt att gruppens kostnadsmassa ökas samtidigt som det kan ta några kvartal innan intäkterna matchar kostnaderna. Med detta sagt är vår bedömning att gruppen på helårsbasis under 2019 kommer att öka försäljningen jämfört med 2018 samt att på helårsbasis uppnå ett EBITDA-resultat som är högre än 2018.

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB