Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-06 12:32:54

Transferator AB: Utfall teckningsoptioner för ledande befattningshavare, tillförs 4,0 Mkr

Styrelsen i Transferator AB har idag sammanställt ufallet av lösen av teckningsoptioner som givits ut till styrelse och ledande befattningshavare på årsstämma år 2017.

De utestående optionerna till ledande befattningshavare uppgick till totalt 3 715 920 st optionsrätter berättigande till teckning av motsvarande antal aktier i Bolaget. Enligt redovisat utfall löstes 90,6% av dessa optioner in till aktier.

Med stöd av teckningsoptionerna riktade till ledande befattningshavare har det därmed tecknats totalt 3 364 972 st nya aktier; varav 2 136 654 A-aktier samt 1 228 318 B-aktier. Teckning har skett till 1,20 kr per aktie enligt villkoren och därmed tillförs Transferator AB en kontant likvid om 4 037 966 kronor. Emissionskostnader beräknas understiga 10 Tkr.

Inga interimsaktier har utfärdats till tecknarna. Aktierna ges ut i samband med registering hos Bolagsverket och aktiekapitalsökningen kommer anmälas för registrering hos Bolagsverket kommande vecka.

Notera att Tranferator AB tidigare idag redovisat utfallet av TO4A samt TO5B som tillförde Bolaget 17,7 Mkr i likvid och att efter ovan registering av optioner till ledande befattningshavare kommer antalet aktier i Transferator AB uppgå enligt följande:

Totalt antal aktier 96 207 375 st varav 55 321 721 A-aktier samt 40 885 654 B-aktier.

Aktiekapitalsökningen med anledning av optionslösen blir 431 823 kr och totalt aktiekapital i Transferator efter registrering uppgår till 12 346 177 kronor.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationenlämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB