Hem

Reports

Publicerat: 2019-05-24 10:00:00

Latvian Forest Company AB: Delårsrapport jan-mar 2019

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000)  kubikmeter
 • Omsättningen var 75,2 (49,6)  TEUR
 • Operativt rörelseresultat var -541, 7 (-111,2) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 0 (333,0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till -575,3 (155,2)  TEUR

Delårsrapport jan-mar 2019

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 24.733,2 (21.924,3) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,117 (1,034) EUR per aktie
 • Resultat per aktie -0,028 (0,008) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.614 (9.665) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 75,2 (49,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var -541, 7 (-111,2) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 0 (333,0) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till -575,3 (155,2) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, samt all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Den 4 februari har styrelsen beslutat att underteckna en avsiktsförklaring (letter of intent) med Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) om försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. Anläggningstillgårnas värde beräknas preliminärt uppgå till 26.263 TEUR. Detta motsvarar köparens uppskattning av värdet på de sammanlagda anläggningstillgångarna i de bägge dotterbolagen som huvudsak består av skog- och jordbruksfastigheter.

Köpeskillingen för aktierna uppgick till det egna kapitalet i dotterbolagen per tillträdesdagen motsvarande 16,7 MEUR justerat för differensen mellan uppskattat och bokfört värde av anläggningstillgångarna. Viss reservation för eventuella justeringar, som slutligen skall fastställas av parterna inom 30 affärsdagar i aktiöverlåtelseavtalet. Dessa preliminärt uppskattas till 120 TEUR i fördel för Bolaget. Dessutom har partnerna kommit överens att köparen återbetalar aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR. Detta motsvarar värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter på 26,2 MEUR. Innan tillträde har Bolagets styrelse beslutat att återbetala belåning från Svenska Handelsbanken motsvarande 1.700 TEUR genom att kortsiktigtta upp belåning från Galjaden Fastigheter AB den 25 mars.

Den 27 mars har Bolagets extrastämma fattat beslut om att godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA den 8 april 2019.

Innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 10.614 (9.665) hektar. Av dessa var 8.060 (7.181) skog och 1.943 (1.828) hektar jordbruksmark samt 611 hektar annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.015.000 (1.035.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsköp och försäljningar. Minskning av virkesbestånd jämfört med den tidigare raporterade kan förklaras med avverkningar motsvarande ca. 40 000 kubikmeter under 2018 samt med att bolaget genomförde omfattande revidering av virkesbestånd efter byte av skogsförvaltare i början av förra året.

Under det första kvartalet har sammanlagt ca 0,14 MEUR investerats i 6 enskilda fastigheter och 138 hektar med ett virkesförråd om ca 10.000 kubikmeter förvärvats, av vilka ca 5.000 är avverkningsbara. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca 123 kubikmeter per hektar skogsmark.

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden uppgick till 75,2 (49,6) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från avverkningar.

Försäljningen har resulterat i en kostnadsökning på 400 TEUR. Detta var en engångskostnad som avser kostnader för juridiska rådgivare, uppsägning av de befintliga och tidigare skogsförvaltningsavtal, inklusive ökade personalkostnader.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till 16,52 (14.23) MEUR. Sammanlagt uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 24,73 MEUR. SCA värderade dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter till 26,263 MEUR som är 6 % mer än det bokförda värdet. Ingen förändring av verkligt värde för biologiska anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

Avverkning och röjning

Under första kvartalet har bolaget endast kunnat avverka 1261 kubikmeter, vilket bara var en del av planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Det genomsnittliga avverkningspriset var 34,41 EUR per kubikmeter. Dessutom fick bolaget 20 TEUR i ersättning från det kraftnätsbolaget som kommer att genomföra bygget av nya kraftledningar. Ersättning avser avverkning som måste göras i samband med detta. Bolaget upphörde med avverkning i samband med att det ingick i avsiktsförklaringen med köparen den 4 februari.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga nyemissioner genomförts. Bolaget tog 21.5 MSEK lån från Galjaden Fastighter AB i samband med ett behov att amortera lån från Svenska Handelsbanken den 25 mars enligt avtalet. Detta lån återbetaldes till Galjaden Fastigheter AB den 9 april.

Finansieringsstrategi

Styrelse fortsätter att sondera de olika möjligheter om bolagets framtid efter försäljningen av bolagets rörelsedrivande dotterbolag. Om bolaget kommer att fortsätta verksamheten som ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland kommer styrelsen att följa den tidigare antagna finansieringsstrategin.

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bla vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 8 april har SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA den 8 april 2019.

Med anledning av ett mellanhavande med styrelseordföranden som avser ersättning för värdeökning i samband med försäljningen av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen har Ted Alvenius lämnat sin post som styrelseledamot och ordförande i Latvian Forest Company AB och ställt den till förfogande med omedelbar verkan den 20 maj 2019.

Styrelsen har bestämt att föreslå årsstämman att besluta om utdelning till aktieägarna som ska utgå med EUR 0,54 per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas i svenska kronor och motsvarar för närvarande cirka SEK 5,81 per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning ska vara måndagen den 1 juli 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 27 juni 2019. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till EUR 11 075 973. Styrelsen föreslår även, att resterande fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till juni 2019 är planerad att offentliggöras den 23 augusti 2019.

Årsredovisning och årsstämma

Kallelse till årsstämma den 27 juni 2019 har skett och Årsredovisning och tillhörande material kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Fr.o.m. 1 januari 2018 tillämpar företaget IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, med full retroaktivitet. Det innebär att intäkten redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller tjänsten. Effekten för företaget är ingen eller så gott som ingen. Se not 1 nedan. Se även årsredovisningen för 2017.

Not 1 - IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder
TEUR Jan-Mar 2019 Jan-Mar 2018 Jan-Dec 2018 
Avverkningsrättigheter 43 42 1,160
Mark-, jakt- och fiskerättigheter 6 5 47
Övrigt 4 3 5
Totalt 53 50 1,212
- varav nettoomsättning 53  50  1,212 
- varav övrig omsättning 0  0  0 
Tidpunkt för intäktsredovisning
Varor, tjänster överförda till kund
vid en tidpunkt 53 50 1,212
Varor, tjänster överförda till kund
över tid 0 0 0

Till övervägande del säljer företaget avverkningsrätter. Dessa är då förberedda av företaget så att en köpare omedelbart kan inleda avverkning. Man kan därför säga att så gott som allt företaget säljer tillfaller kunden samtidigt som betalning erläggs. Det innebär att kunden vid betalning får hela nyttan av varan eller tjänsten.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2019-05-24

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

KONCERNENS   RESULTATRÄKNING (TEUR) Jan-Mar 2019 Jan-Mar 2018 Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 74.9  46.5 1,198.7
Övriga intäkter 0.3 3.1 0.0
Summa intäkter 75.2  49.6  1,198.7 
Råvaror och förnödenheter -35.6 -41.8 -172.1
Övriga externa kostnader -569.3 -103.5 -364.3
Personalkostnader -11.9 -15.4 -44.1
Avskrivningar och nedskrivningar -0.1 -0.1 -0.4
Operativt rörelseresultat -541.7  -111.2 617.8 
Reavinster fastighetsförsäljningar 0.0 0.0 3.1
Rörelseresultat före värdeförändring   skog -541.7 -111.2 620.9 
Värdeförändring skog 0.0 333.0 1,913.9
Rörelseresultat -541.7 221.8 2,534.8 
Finansiella intäkter 0.8 0.1 0.0
Finansiella kostnader -34.4 -66.7 -110.6
Finansnetto -33.6  -66.6  -110.6 
Resultat före skatt -575.3 155.2 2,424.2 
Aktuell skatt - - 0.0
Uppskjuten skatt - - 0.0
ÅRETS RESULTAT -575.3 155.2 2,424.2 


AKTIEDATA 2019-03-31  2018-03-31  2018-12-31 
Genomsnittligt antal aktier 20,511,061  20,511,061 20,511,061
Antal aktier 20,511,061 20,511,061 20,511,061
Resultat per aktie, Euro -0.028 0.008 0.118
Eget kapital per aktie, Euro 1.117 1.034 1.145
Kassaflöde från den löpande verksamheten   per aktie, Euro -0.019 -0.015 0.007


KONCERNENS       BALANSRÄKNING (TEUR) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark 8,210.7  7,684.9 8,102.0
Biologiska tillgångar, växande skog 16,516.5 14,232.4 16,472.0
Inventarier 0.7 1.1 0.8
Depositioner 5.3 5.9 5.3
Fordran uppskjuten skatt - 0.0 -
Summa anläggningstillgångar 24,733.2  21,924.3  24,580.1 
Kundfordringar 23.7 46.0 242.6
Kortfristiga fordringar 145.8 62.1 67.5
Likvida medel 220.3 1,085.3 455.9
Summa omsättningstillgångar 389.8  1,193.4  766.0 
SUMMA TILLGÅNGAR 25,123.0 23,117.7 25,346.1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22,904.2  21,210.5 23,479.5
Räntebärande långfristiga skulder - 1,758.8 -
Räntebärande kortfristiga skulder 2,062.9 - 1,758.8
Leverantörsskulder 66.2 74.6 39.7
Övriga skulder 8.6 5.2 5.7
Upplupna kostnader och förutbetalda   intäkter 81.1 68.6 62.4
Summa skulder 2,218.8  1,907.2  1,866.6 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25,123.0 23,117.7 25,346.1
Ställda säkerheter 1,764.1 1,764.7 1,764.1
Soliditet 91.2% 91.8% 92.6%
Skuldsättningsgrad 0.10 0.09 0.08


KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Rörelseresultat -541.7  221.8 2,534.8 
Justerings- och tilläggsposter:
-   Beräknad värdeförändring skog - -333.0 -1,913.9
- Avskrivningar anläggningstillgångar 0.1 0.1 0.4
- Erhållna räntor 0.8 - -
- Erlagda räntor -14.5 -11.3 -49.0
- Omräkningsdifferens av resultat i   utländsk valuta - 0.1 -
Kassaflöde från den löpande   verksamheten före förändringar av rörelsekapital -555.3 -122.3 572.3 
Kassaflöde från förändringar i   rörelsekapital 165.9 -180.4 -428.6
Kassaflöde från den löpande   verksamheten -389.4 -302.7 143.7
Investeringsverksamheten
Mark -108.7 -195.1 -612.2
Biologiska anläggningstillgångar och   mark -44.5 -65.3 -724.0
Maskiner och inventarier - -1.1 -1.1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -153.2 -261.5 -1,337.3
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner - - -
Kapitalanskaffningskostnader - -2.0 -2.0
Förändring av lån 307.0 - -
Kassaflöde från   finansieringsverksamheten 307.0 -2.0 -2.0
ÅRETS KASSAFLÖDE -235.6 -566.2 -1,195.6
Likvida medel vid periodens ingång 455.9 1,651.5 1,651.5 
Periodens kassaflöde enligt ovan -235.6 -566.2 -1,195.6
Likvida medel vid periodens utgång 220.3 1,085.3 455.9 


KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR             I EGET KAPITAL (TEUR) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 31 december 2017/1   januari 2018 2,297.3  11,766.8 6,993.2  21,057.3
Periodens resultat 2,424.2  2,424.2
Nyemissioner 0.0
Kapitalanskaffningskostnader -2.0  -2.0
Eget kapital 31 december 2018/1   januari 2019     2,297.3  11,764.8  9,417.4  23,479.5
               
Periodens resultat -575.3  -575.3 
Kapitalanskaffningskostnader     0.0
Eget kapital 31 mars 2019     2,297.3  11,764.8  8,842.1  22,904.2
Eget kapital 31 december 2017/1   januari 2018 2,297.3  11,766.8 6,993.2 21,057.3


MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TEUR) Jan-Mar   2019 Jan-Mar   2018 Jan-Dec   2018
Nettoomsättning 15.9  15.6 10.8
Övriga externa kostnader -490.7 -25.5 -142.3
Rörelseresultat     -474.8  -9.9  -131.5 
Resultat från   finansiella investeringar 
Finansiella intäkter 78.2 64.6 276.2
Finansiella kostnader -22.3  -54.0  -61.6 
Finansnetto 55.9  10.6  214.6 
Resultat efter finansiella poster     -418.9  0.7  83.1 
PERIODENS RESULTAT -418.9  0.7  83.1 
Nettoomsättning   15.9  15.6  10.8 


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TEUR) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 6,073.9  6,073.9  6,073.9 
Fordran koncernbolag 9,380.9  6,797.6  7,639.7
Depositioner 5.3  5.9  5.3
Summa anläggningstillgångar 15,460.1  12,877.4  13,718.9 
Kortfristiga fordringar 40.7  26.7  16.1 
Kassa och bank 146.2  991.0  243.0
Summa omsättningstillgångar 186.9  1,017.7  259.1 
SUMMA TILLGÅNGAR 15,647.0  13,895.1  13,978.0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13,516.0  13,852.5  13,934.9 
Räntebärande kortfristiga skulder 2,062.9  -
Övriga skulder 46.0  25.8  27.1 
Upplupna kostnader 22.1  16.8  16.0
Summa skulder 2,131.0  42.6  43.1 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15,647.0  13,895.1  13,978.0
Soliditet 86.4%  99.7%  99.7%


Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB