Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-03 09:52:00

Latvian Forest Company AB: ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ) Orgnr 556789-0495

Styrelsen och verkställande direktören för Latvian Forest Company AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

Förvaltningsberättelse 1
Flerårsöversikt 4
Ägare 4
Nyckeltal 5
Koncernens resultaträkning 6
Koncernens balansräkning 7
Koncernens förändring i eget   kapital 8
Koncernens kassaflödesanalys 8
Moderbolagets resultaträkning 9
Moderbolagets balansräkning 9
Moderbolagets förändring i   eget kapital 10
Moderbolagets   kassaflödesanalys 10
Redovisningsprinciper och   noter 11
Underskrifter 24
Undertecknad   styrelseledamot i Latvian Forest Company AB intygar att resultat- och balans-
räkningen   i årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och   koncern-
balansräkningen   har fastställts på årsstämma den 2019-06-27.
Årsstämman   beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag   intygar också, att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen   stämmer överens
med originalen.
Stockholm 2019-06-27


Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB