Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-25 08:13:04

RhoVac AB: Rhovac tillförs 180,9 MSEK efter slutförd företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 29 april 2019 (”Företrädesemissionen”) har slutförts och att 3 926 996 aktier, motsvarande 41,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 39 319 aktier, motsvarande 0,4 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 58,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen tillförs RhoVac 180,9 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar från 1 714 239,18 SEK till 3 428 478,36 SEK. Antalet aktier ökar från 9 523 551 aktier till 19 047 102 aktier. När Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till aktier, vilket beräknas ske under vecka 30, 2019.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 4 juni 2019. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 26 juni 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 28 juni 2019, i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

-Vi är mycket nöjda över att Bolaget lyckats säkra tillräcklig finansiering för de kommande tre åren och samtidigt tillförts nya långsiktiga ägare. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt optimal klinisk utveckling av RV001, där den primära studien är fas IIb-studien i prostatacancer. Under de kommande två till tre åren kommer resultat från den kliniska utvecklingen att genereras, resultat som vi bedömer kommer att skapa en stark position inför kommande avtalsförhandlingar. RhoVac räknar med att finna en partner bland större läkemedelsbolag innan fas III, vilket är den sista utvecklingsfasen innan lansering. 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Asperia AB är strategisk rådgivare till RhoVac i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till RhoVac.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.


Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i RhoVac. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i RhoVac har endast skett genom det prospekt som RhoVac offentliggjorde den 4 juni 2019. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB