Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-11 08:30:00

SelectImmune Pharma AB (publ): Delårsrapport 1 Räkenskapsåret 2020/2021

Väsentliga händelser

Den 16 september gav det Europeiska Patentkontoret (EPO) sitt godkännande av patentansökan EP3277813 för 38 europeiska länder. Denna ansökan avser IRF7-inhibitorer för användning vid behandling av bakteriella infektioner. IRF7-inhibitorer innebär ett nytt sätt att reglera inflammation och infektionsskydd. Patentet baseras på upptäckten att immunoterapi kan användas för att stärka det naturliga immunförsvaret vid svåra infektioner; i detta fall njurbäckeninflammation, som kan vara livshotande och ge upphov till urosepsis, en form av blodförgiftning. Genom att samtidigt stänga av skadliga delar av imunförsvaret återfås balansen i vävnaden och infektionen läker. Som nästa steg kommer SelectImmune Pharma nu fullfölja patentprocessen, genom att validera det europeiska patentet i önskade medlemsstater.

Den 22 september beslutade SelectImmune Pharmas styrelse om inlösen av teckningsoptioner.  Dessa utgavs i samband med nyemissionen under april-juni 2019. Under perioden 3-17 september 2020 löstes 1 792 565 optioner in mot aktier, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90 procent. Detta innebar en kapitalförstärkning om 14,3 MSEK före emissionskostnader. Se även information nedan om teckningsoptioner.

Sedan pressmeddelandet den 23 april om Interleukin1-receptorblockad har forskningen kring immunterapi mot antibiotika-resistenta bakterier utvecklats vidare. Immunterapin ökar avdödningen av antibiotikaresistenta bakterier i infekterad vävnad samtidigt som symptom och inflammation minskar. I samma experiment hade antibiotika ingen effekt. 

Arbetet har sammanfattats in en artikel för publicering som också är en del av en avhandling som försvaras under november.

För våra nya läkemedelskandidater pågår arbetet med att utveckla storskalig produktions-teknologi, som en bas för toxicitetstester och framtida kliniska studier. Bolaget har inlett förhandlingar med ansedda partners för att säkra högkvalitativ och effektiv produktion för att snarast kunna påbörja dessa utvecklingssteg

Kommentar till Covid-19 pandemin
Den pågående pandemin har påverkat infrastrukturen för kliniska prövningar i alla delar av världen. Förutom ett par månaders försening p.g.a. pandemin arbetar SelectImmune Pharma vidare för att genomföra nästa kliniska studie för IL1-RA i Tyskland, tillsammans med ledande internationella kollegor.

Perioden i sammandrag                                                                         

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående period.

Första kvartalet 2020-07-01--2020-09-30
– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0 (0) kSEK
– Resultatet före skatt uppgick till -2 163 (-2 701) kSEK
– Resultatet efter skatt uppgick till -2 163 (-2 701) kSEK
– Resultatet per aktie uppgick till -0,1381 (-0,1724) SEK och -0,1239 SEK efter utspädning
– Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 95 (98)%
 

Ordförande och VD har ordet

Antibiotikaresistens är ett globalt, snabbt växande medicinskt problem. World Health Organization (WHO) har utnämnt antibiotikaresistens till ett av vår tids största hälsoproblem. SelectImmune Pharmas strategi är att genom immunterapi stärka och balansera kroppens eget immunförsvar, som ett alternativ eller komplement till antibiotika.

De nya behandlingsmetoderna har vidareutvecklats under året och vår projektportfölj innehåller både kända läkemedelssubstanser, hela terapeutiska bakterier och definierade proteinmolekyler som dämpar ett överaktivt immunsystem. Därmed kan bolagets patentportfölj både utvidgas och konsolideras.

Tack vare klinisk prövnings-kompetens har bolaget i ’’proof-of-concept’’-studier visat tydliga behandlingseffekter på patienter med cystit och svår kronisk smärta. Patienterna upplevde dramatiska förbättringar och effekten kunde mätas som en minskning av de molekyler som triggar smärtreflexerna. Mångåriga kontakter med ledande internationella centra ger dessutom bolaget tillgång till avancerad infrastruktur för större kliniska prövningar. Nästa steg blir att genomföra en Fas II studie tillsammans med internationella auktoriteter på området.

De tydliga behandlingseffekterna i djurmodeller, som visar effekt mot resistenta bakterier, sammanställs nu för publikation, liksom den kliniska studien som redan genomförts. Dessutom har beskrivningen av nya molekyler i bolagets portfölj också insänts för publicering. Arbetet har inte bara stor potential för patienter med svår cystitproblematik, utan också generellt, för att visa kraften hos immunterapi vid bakteriella infektioner.

Bolaget har framgångsrikt tagit in ytterligare kapital om drygt 14 miljoner kronor med hjälp av teckningsoptioner och har därmed de resurser som krävs för att genomföra utveckling och kliniska studier.

Vi vill tacka våra medarbetare, konsulter och samarbetspartners som bidragit till bolagets positiva utveckling.  Aktieägarnas stöd och förtroende är oerhört viktigt, inte minst i dessa tider.

Catharina Svanborg  Styrelseordförande                                   

Ann Gidner                 Verkställande direktör

 

SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alternativ till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och balanseras kroppens immunsystem. SelectImmune Pharma utvecklar nya läkemedelskandidater för behandling av bakteriella infektioner.

Intäkter och resultat

SelectImmune Pharma AB, som har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni, bildades 2017-03-15 för att ta över patent och patentansökningar som innehades av Linnane Pharma AB och med dessa som bas påbörja läkemedelsutveckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune Pharma är ett utvecklingsbolag inom life science, kommer framtida intäkter primärt att utgöras av olika former av royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetalningar, milestone-baserade betalningar och löpande royalty. Ju längre bolaget driver sina projekt i egen regi desto bättre förhandlingskraft kommer bolaget att ha i affärsförhandlingar med potentiella samarbetspartners. Bolaget har bedömt att fortsatt utveckling i egen regi kommer att vara värdehöjande och har därför valt att ännu inte ingå några samarbetsavtal. Detta innebär att bolaget haft en omsättning på 0 (0) kSEK under räkenskapsårets första kvartal. Resultatet efter skatt för motsvarande period uppgick till -2 163 (-2 701) kSEK. Kostnaderna har huvudsakligen avsett fortsatt utveckling i samarbete med forskargruppen vid Lund universitet, som även genomfört den kliniska studien.

Finansiell ställning

Per den 30 september 2020 uppgick bolagets likvida medel till 21 895 (29 181) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 36 347 (29 910) kSEK. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 95 (98) %.                           

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 juli 2020 till den 30 september 2020 uppgick periodens kassaflöde till -1 074 (-5 670) kSEK. Inga aktiveringar i immateriella tillgångar har gjorts under perioden då bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas. Kostnader för forskning och utveckling redovisas därmed i resultaträkningen som löpande kostnader. Bolaget har inte aktiverat några investeringar under perioden.

Avskrivningar

Under kvartalet har avskrivningar av inventarier uppgått till 100 (0) kSEK.

Personal

Bolaget hade motsvarande 2 (1) heltidsanställda per den 30 september 2020.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 30 september 2020 uppgick till 15 666 660 (15 666 660) st, varav 2 000 000 (2 000 000) aktier av serie A och 13 666 660 (13 666 660) aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till 10 röster och av serie B till en röst. SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 2019 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som i sig är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

Teckningsoptioner

Bolaget genomförde i juni 2019 en nyemission, i form av units bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Då emissionen blev fulltecknad hade bolaget 2 000 000 utestående teckningsoptioner vilka vardera berättigade till teckning av en aktie av serie B till kurs 8,00 SEK. Under perioden 3–17 september 2020 löstes 1 792 565 optioner in mot aktier, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90 procent. Detta innebar en kapitalförstärkning om 14,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 202 kSEK. Aktierna från TO 1 B är registrerade hos Bolagsverket efter kvartalets utgång, per 2020-10-02. Det totala antalet aktier uppgår därefter till 17 459 225 aktier, varav 15 459 225 aktier av serie B och 2 000 000 aktier av serie A, och aktiekapitalet uppgår från 2020-10-02 till 872 961 kronor.

Transaktioner med närstående

Under kvartalet har det varit utbetalningar till Linnane Pharma AB om 51 (0) kSEK avseende konsultkostnader och 120 (120) kSEK avseende licenskostnader för patent. Vidare har löner och ersättningar till styrelse och företagsledning utbetalats under perioden. Transaktioner med närstående är på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning per 2020-06-30.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning per 2020-06-30.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2019/20                                    2020-11-26

Halvårsrapport 2020/21                                                          2021-02-26

Delårsrapport 3 2020/21                                                         2021-05-25

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration