Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-30 14:10:29

Josab Water Solutions AB: Kommuniké från årsstämman 2021 i Josab Water Solutions AB (JOSA), (Spotlightstockmarket), Stockholm 2021-06-30.

Josab Water Solutions AB höll under onsdagen den 30 juni 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. Verkställande direktören Henry Koskela redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare. Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020, och att bolagets balanserade resultat kronor 40,944,701 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse.

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman omvalde Peter Fredell, Wilfrid Balmer och Klaus Kalb, som oberoende ledamot, och utsåg Anna Bonde och Michael Sundin till nya styrelseledamöter.

Styrelsearvode.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 3 prisbasbelopp till ordförande Klaus Kalb och 2 prisbasbelopp vardera till de 3 externa styrelseledamöterna, Peter Fredell, Anna Bonde och Michael Sundin.

Revisorer.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Victor Lindhall såsom ansvarig revisor.

Bemyndigande.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 10.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Stockholm den 30e juni 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                    

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets unika filtermaterial Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB

Prenumeration