Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-21 15:34:11

Amhult 2 AB: Amhult 2; Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande 07/22
2022-04-21

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 21 april 2022. 
 

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 96 733 tkr för räkenskapsperioden 2021 (2021.01.01 - 2021.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Magnus Wiktorson och Niels Techen. Till ny styrelseledamot valdes Peter Eriksson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Niels Techen, Peter Eriksson och Magnus Wiktorson för räkenskapsåret 2022 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.

Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman

Amhult 2 har under 2021 mött och hanterat förutsättningarna på ett mycket bra sätt och skapat värde även i turbulenta tider. En god riskspridning och en affärsidé som fungerar över svängningar i tiden, en anständig belåningsgrad, en stabil kassa och inte minst kompetenta medarbetare är nycklar i detta arbete. Året 2021 gör vi ett av våra bästa helårsresultat någonsin, där hyresaviseringarna för året har betalats till 100 % liksom tidigare år. Årets resultat ökade med 55 % till 96 733 Tkr eller 14,13 kr per aktie. Substansvärdet har på ett år ökat från 91,64 kr/aktie till 105,77 kr/aktie. Vi har inga vakanser. Fastigheternas attraktiva lägen; lokalernas fina och ändamålsenliga utformning är naturligtvis en del i detta. På en marknad där många aktörer bygger bostäder vill vi göra det riktigt bra och det finns en stor efterfrågan på det vi gör, att bygga kvalitativa och prisvärda bostäder till ett rimligt pris med god avkastning.

För ytterligare information kontakta vice VD Emilie Loft, tel. 0709-76 89 03, emilie@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eller eigil@amhult2.se

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Maria Nord Loft
0709-76 89 97
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration