Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-09 15:50:00

Everysport Group AB: Everysport offentliggör resultatet av genomförd strategisk översyn inom Every Padel

Everysport Group AB (publ) (“Everysport”) publicerar härmed resultatet av den strategiska översyn, kopplat till koncernens padelbestånd inom affärsområdet Every Padel, som genomförts under det andra halvåret 2022. Den strategiska översynen har resulterat i en effektivisering av padelbeståndet inom Every Padel. Kvarvarande anläggningsbestånd om fem anläggningar är alla strategiskt gynsamt positionerade på marknaden. Genomförda insatser har gett en positiv nettoeffekt om totalt ca 10 mkr under det fjärde kvartalet 2022 och beräknas ge en total resultatförbättring om ca 13 mkr under 2023 i jämförelse med helåret 2022.

Optimeringen av anläggningsbeståndet inom Every Padel innebär en förändring från totalt 9 till 5 anläggningar, i tillägg har Everysport omförhandlat med fastighetsägare och avtalat om både hyres- och hyresskuldregleringar. Portföljen kommer från och med andra halvåret 2023 bestå av anläggningarna Every Padel; Kista, Kopparlunden, Hälla, Fyrislund och Åby Arena, vilka samtliga är strategiskt väl positionerade. Som tidigare kommunicerats har Everysport även frånträtt anläggningen i Stigamo genom hävning av avtal om förvärv av aktier vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 september 2022. 

Sammantaget har den strategiska översynen resulterat i en positiv nettoeffekt om totalt ca 10 mkr under det fjärde kvartalet 2022 samt en beräknad total resultatförbättring om ca 13 mkr under 2023 i jämförelse med helåret 2022. 

Den strategiska översynen inom Every Padel påbörjades för att möta det förändrade marknadsläget och möjliggöra för koncernen att fortsatt kunna fokusera på att växa koncernens kärnaffär inom sportmedia. Arbetet fortskrider även framåt genom bland annat optimering av kvarvarande anläggningstillgångar och hyresavtal i syfte att säkerställa lönsam tillväxt av affärsområdet Every Padel.


Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-09 15:50 CET.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@everysport.com

Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Group AB

Prenumeration