Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-21 14:28:11

Aquaticus Real Estate AB (publ): Kommuniké från årsstämma den 21 april 2023 i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 21 april 2023 i Aquaticus Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:
    • Av tillgängliga vinstmedel om 274 260 851 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 4,0 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 320 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,0 kr per aktie, eller totalt 3 080 000 kr. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 25 april 2023, 30 juni 2023, 29 september 2023 respektive 29 december 2023.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022.
  • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström samt nyval av Björn Sundell som ledamot. Mikael Igelström omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 300 000 kr varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade om omval det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att auktoriserad revisor Fredric Hävrén är huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
Christofer.ostman@arctic.com 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)

Prenumeration