Reports

Publicerat: 2023-08-31 13:48:43

CHOSA Oncology AB: CHOSA Oncology AB presenterar kvartalsrapport 2 2023

CHOSA Oncology AB ("CHOSA") offentliggör härmed, 31 augusti 2023, delårsrapport för det första halvåret 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.CHOSAoncology.se). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 70 TSEK (0)
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 779 TSEK (-38 952).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-1,64).
 • Koncernens soliditet uppgick till 88,5 % (26,1).

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 70 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 471 TSEK (-21 760).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,89).
 • Koncernens soliditet uppgick till 88,5 % (26,1).

I början av andra kvartalet, genomfördes slutbetalningen av konvertibellånet. Postersammanfattningen till ASCOs årliga konferens blev godkänd. Detta möjliggjorde att ledningen åkte till Chicago och presenterade de positiva kliniska data från CHOSA’s kliniska fas2-studie med liposomal formulering vid bröstcancer – med användning av en prediktiv markör för cisplatin.

Under de första halvåret 2023 har bolaget realiserat kostnader på 5,8 MSEK. Dessa kostnader är väsentligt drivna av extra-ordinära utgifter i samband med genomförande och slutförandet av det omvända förvärvet mellan Rhovac AB och Chosa Aps. Med nuvarande likviditet och skattekrediten från 2022 som förväntas komma i slutet av 2023 kommer bolaget att ha likvida medel till andra kvartalet 2024.

Spotlight Stock Market ("Spotlight") godkände CHOSAs åternoteringsmemorandum i början på maj, som ledde till att aktien återfördes från observationslistan tillbaka till ordinarie lista.

I mitten av kvartalet, slöts också ett avtal, där Magle Group inlicensierar RhoVac’s kliniska projekt Onilcamotide.

Med "CHOSA Oncology AB (publ)" avses CHOSA Oncology AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med "Bolaget" eller "CHOSA" avses koncernen, det vill säga CHOSA AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS och CHOSA ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • 8 april - CHOSA Oncology återbetalar den sista delen av konveritbellånet från RhoVac AB
 • 11 april - CHOSA Oncology’s poster "Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer" blev antagen till ASCO’s årliga Konferens
 • 3 maj - CHOSA Onocology publicerar godkänt åternoteringsmemorandum och återförs till ordinarie lista på Spotlight Market
 • 16 maj - CHOSA Oncology utlicensierar RhoVacs cancervaccinkandidat i kliniskt stadium till Magle Group AB
 • 3 juni - CHOSA Oncology presenterar kliniska fas 2-resultat av LiPlaCis och dess Drug Response Predictor-test vid ASCO i USA 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Peter Buhl har ordet

Kära aktieägare och intressenter i CHOSA,

"Det var de bästa av tider, det var de sämsta av tider, det var vishetens tidsålder, det var dårskapens tidsålder."

Under rådande tider, både framgångsrika och utmanande, präglade av vishet och dårskap, kan man dra paralleller till bioteknikindustrin. Charles Dickens’ ord skulle mycket väl kunna beskriva industrins nuvarande situation. Medan många kämpar med svåra utmaningar, särskilt i de tidiga stadierna av projekten, befinner sig CHOSA i en gynnsam position. Vårt projekt har aldrig varit mer relevant än nu. För över ett halvt sekel sedan, när cisplatin upptäcktes, var det ofta det enda alternativet inom kemoterapi. Trots dess kraftiga biverkningsprofil, var detta inte en akut fråga eftersom det var den enda åtgärden som fanns tillgänglig. Motiveringen var att erbjuda patienterna en möjlighet.

Vår produkt - iCIP™ innefattar två smarta komponenter: LiPlaCis® och dess tillhörande Drug Response Predictor (DRP®) - ett gentest utfört på patienters tumörer. LiPlaCis använder nanostora lipidbubblor för att leverera cisplatin direkt till tumören, vilket potentiellt förbättrar effektiviteten och, enligt våra nya fas 2-data, minskar biverkningarna. DRP®-testet, ett diagnostikverktyg, som effektivt särskiljer patienter som gynnas av LiPlaCis från dem som inte gör det och vägleder läkaren i behandlingsbeslutet.

Imperativet för iCIP härrör från cancerns ihållande höga dödlighetsnivåer och ineffektiviteten hos många behandlingar, som ofta är toxiska, som ges till patienter. Statistik visar att även de bästa nya produkterna är som bäst effektiva i runt 25-30 procent av fallen i många indikationer. Det finns en mängd godkända cancerprodukter (drygt 300 st) - där en optimal användning av dessa skulle kunna bota ett betydande antal patienter. Häri ligger betydelsen av DRP-teknologin i att förutsäga cisplatins potentiella styrka och användbarhet för enskilda patienter. CHOSA tillhandahåller ett unikt beprövat och patenterat test som kan identifiera både de patienter som svarar och de som inte svarar på platinbaserade behandlingar. När cisplatin bedöms lämpligt kan LiPlaCis administreras som en riktad liposom vid tumörområdet, vilket förbättrar precisionen och troligen minskar även biverkningarna.

I juni presenterade vi vår fas 2b-data från vår bröstcancerstudie på ASCO konferensen i Chicago, världens största kliniska cancerkongress. CHOSA betonade precisionen i det prediktiva test (DRP) och den uppenbara låga toxiciteten hos LiPlaCis. Framför allt befann sig alla som svarade på LiPlaCis inom den utvalda 20 procent gruppen med hög känslighet för cisplatin, vilket ledde till 250 procent längre progressionfri överlevnad jämfört med den lägre känslighetsgruppen. Med tanke på cisplatinets icke-standardstatus i bröstcancerbehandlingen, erbjuder iCIP ett nytt alternativ för en del av patienterna med svår metastaserande sjukdom. CHOSAs DRP-tests precision bekräftas av tre oberoende studier - två inom lungcancer och en inom bröstcancer.

Vid årets ASCO-konferens lyfte en mängd andra presentationer samarbetet mellan platinaterapier och framgångsrika PD-1/PD-L1- hämmare, ofta administrerade i kombination. Fruktbara diskussioner med nyckelpersoner bekräftade att CHOSAs teknologi kan rädda liv genom att integrera ett prediktionsverktyg för platinaanvändning vid tidig lung och bröstcancer. ASCO-konferensen var också mycket givande för våra affärsutvecklingsinsatser då dessa nya synergifynd utvidgar intresset från potentiella partners. CHOSA söker för närvarande partners eller potentiella förvärvare, och vi ser med tillförsikt framemot hösten.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet till våra aktieägare för ert stöd!

Varma hälsningar,

Peter Buhl Jensen
VD, CHOSA Oncology AB

För ytterligare information kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD

pbj@buhloncology.com

+ 45 21 60 89 22

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar.
Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen.
Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll.
Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.
LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CHOSA Oncology AB