Hem

Styrelsen för Spotlight Group AB fastställer och uppdaterar årligen ersättningsbestämmelser, vilka utgår från Finansinspektionens föreskrifter (2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretion är portföljförvaltning.

Vid utformningen av bestämmelserna har styrelsen beaktat den typ av verksamhet som Spotlight bedriver samt dess omfattning och komplexitet.
Styrelsen har, vid sammanvägd bedömning, beslutat att endast fast ersättning, såväl direkt som indirekt, skall kunna utgå till anställda. Beslutet avser samtliga anställda. Således äger bolaget inte rätt att teckna avtal om rörlig ersättning och/eller aktierelaterade incitamentprogram.

Vidare skall styrelsens ordförande, såsom särskild ledamot, tillsammans med bolagets VD, bereda styrelsens beslut om ersättning till den verkställande ledningen, Spotlight Stock Markets nyckelpersoner samt anställda som innehar det övergripande ansvaret för företagets kontrollfunktioner. VD ska dock ej medverka vid beredning av ersättningsbeslut för VD.

Därutöver innehåller ersättningsbestämmelserna bl.a. kriterier för hur fast ersättning skall utgå. Kriterierna bedöms motverka att anställda, i syfte att höja sin fasta ersättning, tar risker i sitt arbete som kan påverka Spotlight Stock Markets riskprofil negativt.

Genom beslut om att endast fast ersättning kan utges, samt att styrelsens ordförande är utsedd till särskild ledamot, bedöms bolaget minimera anställdas monetära incitament för att öka Spotlight Stock Markets riskprofil. Ersättningsbestämmelserna anses sammantaget dels främja en sund och effektiv riskhantering och dels motverka ett överdrivet risktagande inom verksamheten.