Hem

VD
Peter Gönczi är Bolagets verkställande direktör. VD ansvarar, tillsammans med Bolagets vice VD och ekonomichef för bl.a. Bolagets interna corporate governance, regelefterlevnad, juridik, ekonomi och hantering av externa kontrollfunktioner. VD är även ansvarig för rapportering till myndigheter.

Vice VD
Markus Neuding är Bolagets vice VD. Vice VD har en central funktion i Bolaget och är direkt underställd Bolagets VD.

Ekonomichef 
Mikael Renck är Bolagets ekonomichef. Ekonomichefen ansvarar bl.a. för den löpande bokföringen, års- och halvårsbokslut, månadsbokslut, deklarationer, rapporter till Finansinspektionen och den löpande registreringen av fakturor och betalningar. Ekonomichefen är direkt underställd Bolagets Vice VD.

Head of Market Surveillance
Carl-Henrik Nordberg är chef för marknadsövervakningen för Spotlight. I sin roll som chef för marknadsövervakningen har Carl-Henrik Nordberg inget resultatansvar och bedöms inte på några kvantitativa grunder utan ska endast verka för att driva en sund och serviceinriktad marknadsövervakning.

Head of Business Operations
Emelie Jarnesten är Head of Business Operations på Spotlight Stock Market. Emelie Jarnesten är ansvarig för det operativa affärsarbetet på Spotlight och är inte operativt involverad i marknadsövervakningen.

De tre försvarslinjerna
Spotlight Group AB är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Med anledning därav ställs särskilda krav på Bolagets interna styrning och kontroll.

Bolaget arbetar utifrån modellen med de tre försvarslinjerna. Genom detta arbete möjliggör Bolaget en effektiv riskhantering och intern styrning och kontroll.

I den första försvarslinjen ingår framförallt styrelse, VD, vice VD och ekonomichef. Dessa är verksamhetens primära riskägare och ansvarar för att verksamheten upprätthåller en hållbar riskkultur. 

Den andra försvarslinjen är mer funktionellt orienterad. I denna försvarslinje ingår funktioner som specifikt arbetar med riskövervakning. Dessa funktioner är stödjande och övervakande samt oberoende i förhållande till affärsverksamheten.

Huvudansvarig för Bolagets funktion för riskhantering tillhandahålls internt av Simon Lindskoug (jur. kand.) som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolaget har inrättat tre riskråd vilka sammanträder kvartalsvis. Funktionen för riskhantering rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Huvudansvarig för Bolagets funktion för regelefterlevnad (compliance) tillhandahålls internt av Magnus Ahlgren (jur.kand) som är direkt underställd Bolagets styrelse.

Bolagets vice VD sammanträder flera gånger per månad med funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Båda funktionerna rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Även Bolagets tredje försvarslinje är funktionellt orienterad och oberoende i förhållande till affärsverksamheten. Denna består av internrevisionsfunktionen. Internrevisionen arbetar på uppdrag av styrelsen och granskar den första och andra försvarslinjens arbete.

Bolaget anlitar via uppdragsavtal Transcendent Group för funktionen för internrevision.

Bolagets vice VD sammanträder löpande med internrevisionsfunktionen. Internrevisorn rapporterar kvartalsvis till styrelsen.