Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-20 15:22:36

Amido AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Amido AB

Vid årsstämma i Amido AB (publ), org.nr. 556751-8708, den 20 maj 2022 fattades bland annat följande beslut.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se.

Resultat- och balansräkning


Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.
Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.


Ansvarsfrihet


Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.


Styrelse- och revisionsarvoden


Arvodet till styrelsen fastställdes till sammanlagt 344 000 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor


Till ny styrelseledamot valdes Einar Lindqvist. 

Urban Doverholt blev omvald som styrelseordförande och ledamot. 

De tidigare styrelseledamöterna Hélène Gustavii, Daniel Di Benedetto, Torbjörn Hall och Markus Emgård omvaldes som ledamöter i styrelsen. 

Bolagsstämman beslutade att välja om Mikael Thorsson som revisor. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade enhälligt styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen

Bolagsstämman beslutade enhälligt att anta aktieägares förslag till incitamentsprogram till styrelseledamöter.


Övrigt

Verkställande direktören, Johnny Berlic höll en presentation vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om året som gått och utfallet för första kvartalet. 
Revision gick igenom årsredovisningen och revisionsberättelse för 2021. 

 

Amido AB (Publ)
031-719 20 70
johnny.berlic@amido.se

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration