Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-05-15 10:37:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: OptiMobile ökar omsättning och minskar förlusten under första kvartalet, gynnsam utveckling på marknaden

Telekombolaget OptiMobile redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,2).

Den ökade omsättningen är huvudsakligen hänförlig till nya affärer med Telenor Sverige AB och north net connect AB (med varumärket Netmore) som erhölls under 2017.

Bolagets vd Lars Rutegård delger i en kommentar att utvecklingen på operatörsmarknaden har under kvartalet fortsatt i en för OptiMobile intressant riktning inom flera viktiga områden. Konsolideringen på operatörsmarknaden har fortsatt med förvärv och satsningar
för att finna nya intäktsströmmar.

Samtidigt kämpar operatörerna internt med vikande intäkter från befintliga tjänster. Detta är en utveckling som bedöms gynna OptiMobile.

Affärs- och verksamhetsmässigt har huvudfokus under första kvartalet 2018 legat på att fullfölja den plan som man tidigare kommunicerat för 2018, vilket i det korta perspektivet handlar om att säkerställa ett framgångsrikt färdigställande av bolagets två pågående projekt med Polkomtel-gruppen och Netmore (north net connect).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-1,9).

Under första kvartalet belastades rörelseresultatet av ökade externa kostnader hänförliga till konsultkostnader, drivet av ett ökat resursbehov i pågående kundprojekt.

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-1,32).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,6).


OptiMobile, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,2 100,0%
Rörelseresultat -0,5 -1,9
Nettoresultat -0,7 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,07 -1,32
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,8 -0,6

Läs mer om OptiMobile AB